Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021. - 2027. godina

Na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17), Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 74/19), a u skladu sa Odlukom o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona kantona 2021.-2027. Broj: 02/1-05-27076/19 od 30.12.2019. godine („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 01/20), učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona su institucije Tuzlanskog kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski partneri u Tuzlanskom kantonu.

Strategija razvoja Kantona je ključni dokument za izradu sektorskih strategija, programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za mandatni period, trogodišnjih planova rada kantonalnih organa uprave, godišnjeg plana rada Vlade Tuzlanskog kantona, Dokumenta okvirnog budžeta (DOB), godišnjeg budžeta i programa javnih investicija.
Strategija razvoja Kantona predstavlja podlogu za izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.

 

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina

 

Vlada Tuzlanskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) izradila je Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina uz uvažavanje postojećih strateških dokumenata po vertikalnom i horizontalnom nivou, postojećeg socio-ekonomskog stanja i razvojnih prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju.

Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona (¨"Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16 od 12.02.2016.godine) Vlada Tuzlanskog kantona zadužena je da svake godine donosi Operativni/Akcioni trogodišnji plan sa finansijskim okvirom za sprovođenje Strategije razvoja. Istom odlukom Ministarstvo razvoja i preduzetništva je imenovano kao Jedinica za planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu i zaduženo je da priprema Operativni/Akcioni trogodišnji plan, te šestomjesečne i godišnje izvještaje o stanju implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona. Šestomjesečne izvještaje predstavlja Vladi Tuzlanskog kantona, a godišnje predstavlja Vladi Tuzlanskog kantona i Skupštini Tuzlanskog kantona. Sva kantonalna ministarstva i drugi kantonalni organi su zaduženi da aktivno učestvuju u razvojnim procesima u Tuzlanskom kantonu, te da imenuju službenike, kao predstavnike svojih organa, koji će biti zaduženi za vršenje poslova koordinacije i druge poslove utvrđene Strategijom razvoja.

 

Shodno tome, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila:

 

Navedeni dokumenti su dostupni u ovoj sekciji web stranice Vlade Tuzlanskog kantona gdje se sve zainteresirane javne institucije, udruženja i fondacije, privredni subjekti, mediji i građani sa područja Tuzlanskog kantona mogu informisati na koji način mogu dati vlastiti doprinos procesu izrade Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona predlaganjem mjera (projekata) koji bi se u svrhu dostizanja nekog od postavljenih strateških ciljeva mogle realizovati u okviru Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina.

 

Na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17), Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 74/19), a u skladu sa Odlukom o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona kantona 2021.-2027. Broj: 02/1-05-27076/19 od 30.12.2019. godine („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 01/20), učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona su institucije Tuzlanskog kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski partneri u Tuzlanskom kantonu.

Strategija razvoja Kantona je ključni dokument za izradu sektorskih strategija, programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za mandatni period, trogodišnjih planova rada kantonalnih organa uprave, godišnjeg plana rada Vlade Tuzlanskog kantona, Dokumenta okvirnog budžeta (DOB), godišnjeg budžeta i programa javnih investicija.
Strategija razvoja Kantona predstavlja podlogu za izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.

 

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina

 

Vlada Tuzlanskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) izradila je Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina uz uvažavanje postojećih strateških dokumenata po vertikalnom i horizontalnom nivou, postojećeg socio-ekonomskog stanja i razvojnih prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju.

Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona (¨"Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 2/16 od 12.02.2016.godine) Vlada Tuzlanskog kantona zadužena je da svake godine donosi Operativni/Akcioni trogodišnji plan sa finansijskim okvirom za sprovođenje Strategije razvoja. Istom odlukom Ministarstvo razvoja i preduzetništva je imenovano kao Jedinica za planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu i zaduženo je da priprema Operativni/Akcioni trogodišnji plan, te šestomjesečne i godišnje izvještaje o stanju implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona. Šestomjesečne izvještaje predstavlja Vladi Tuzlanskog kantona, a godišnje predstavlja Vladi Tuzlanskog kantona i Skupštini Tuzlanskog kantona. Sva kantonalna ministarstva i drugi kantonalni organi su zaduženi da aktivno učestvuju u razvojnim procesima u Tuzlanskom kantonu, te da imenuju službenike, kao predstavnike svojih organa, koji će biti zaduženi za vršenje poslova koordinacije i druge poslove utvrđene Strategijom razvoja.

 

Shodno tome, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila:

 

Navedeni dokumenti su dostupni u ovoj sekciji web stranice Vlade Tuzlanskog kantona gdje se sve zainteresirane javne institucije, udruženja i fondacije, privredni subjekti, mediji i građani sa područja Tuzlanskog kantona mogu informisati na koji način mogu dati vlastiti doprinos procesu izrade Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona predlaganjem mjera (projekata) koji bi se u svrhu dostizanja nekog od postavljenih strateških ciljeva mogle realizovati u okviru Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina.

 

Partnerska grupa za razvoj


 

Kantonalni odbor za razvoj

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna