ODRŽANA 29. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je danas Odluku i umjesto Nacrta Skupštini Tuzlanskog kantona dostavila Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona ne razlikuje se, po svom sadržaju, od Nacrta Budžeta kojeg je Vlada nedavno utvrdila, a koji je današnjim utvrđivanjem Prijedloga stavljen van snage. Na ovaj način nastoji se ubrzati procedura donošenja Budžeta za 2013. godinu, a time i stvoriti preduslovi za bržu realizaciju programa koje ministarstva u Vladi Tuzlanskog kantona planiraju realizirati tokom ove godine.

ODRŽANA 65. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 18.02.2013. godine

UTVRĐEN NACRT BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Ukupan plan Budžeta utvrđen je u iznosu od 360.981.995,80 KM, od čega su prihodi, primici i finansiranje planirani u iznosu od 292.884.455,80 KM, a vlastiti prihodi iznose 68.097.540 KM. U odnosu su a rebalans Budžeta za 2012. godinu radi se o povećanju za oko 2.800.000 budžetskih i oko 2,5 miliona KM vlastitih sredstava. U odnosu na cjelokupan Budžet, najviše sredstava planirano je za bruto plaće, naknade i doprinose zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave. Kada su u pitanju zaposlenici kod budžetskih korisnika Vlada Tuzlanskog kantona u Nacrtu budžeta planirala je sredstva za zapošljavanje novih 40 asistenata na Univerzitetu u Tuzli tokom akademske 2013/14.godine. Materijalni troškovi zadržani su na nivou 2012. godine, kada su po ovom pitanju ostvarene značajne uštede u odnosu na ranije godine. U Nacrtu je planirano povećanje kapitalnih transfera za ukupno 13.500.000 KM, i to 3,5 miliona iz budžetskih sredstava, a 10 miliona iz namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Izdvajanja koja se odnose na oblast industrije, energetike i rudarstva su planirana na nivou 2,5 miliona Konvertibilnih maraka, od čega je u strukturi planirano 700.000 iz budžetskih sredstava, a 1,8 miliona KM su sredstva ostvarena u procesu privatizacije (ESCROW). U oblasti poljoprivrede sredstva su planirana na nivou izvršenja iz 2012. godine. Kada su u pitanju sredstva za oblast boračko – invalidske zaštite, treba istaći da je Vlada ova sredstva planirala na nivou plana iz 2012. godina.

Opširnije...

ODRŽANA 27. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela više odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013. godine. Za sufinansiranje Projekta "Podrška obrazovanju slušno oštećene djece i djece sa kombinovanim smetnjama" Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, donirao 4.850,00 KM. Federalno ministarstvo je također dodijelilo 3.900,00 KM JU OŠ ,Kiseljak" Kiseljak, Tuzla za sufinansiranje Projekta "Partnerstvo škole i porodice-Priprema roditelja i djece za polazak u školu", kao i 4.200,00 KM za sufinansiranje projekta, "Podrška školovanju djece romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina kroz obuku roditelja". The regional environmental center (Regionalni centar za okoliš) je za sufinansiranje projekta "Unaprjeđenje sredine za učenje", JU OS "Slavinovići" Tuzla, dodijelio 7.803,80 KM.

Opširnije...

ODRŽANA 63. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU

S ciljem otklanjana nedostataka uočenih tokom dosadašnje primjene Zakona o prostornom uređenju i građenju kao i uređenja određenih pitanja, za koja se u praktičnoj primjeni Zakona ukazala potreba, Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju. Između ostalog, kako bi se budućim investitorima omogućilo da svoje projekte realizuju brže i bez velikih administrativnih barijera, izmjenama se predviđa smanjenje roka za izmjenu planskog dokumenta sa pet na dvije godine, a predviđa se i brže izdavanje urbanističko-tehničke dokumentacije.

Opširnije...

ODRŽANA 26. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

 Tuzla, 01.02.2013. godine

U skladu sa dogovorom predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli, Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Komisiju koja će raditi na iznalaženju prostora za potrebe akademije i fakulteta koji se sada nalaze u „Domu vojske Federacije BiH“, a koje je potrebno izmjestiti u drugi objekat/objekte na području Tuzle i Komisiju za pitanja rekonstrukcije i izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, čiji je zadatak da predloži rješenje i redoslijed aktivnosti, kako bi se počelo sa rekonstrukcijom postojećih i gradnjom novih objekata u kampusu Univerziteta.

Opširnije...

ODRŽANA 62. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

U 2013. NASTVITI RADITI NA REALIZACIJI 4 OSNOVNA STRATEŠKA CILJA

      Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Vlada Kantona je utvrdila sistem vrijednosti zasnovan na sigurnosti, solidarnosti, ravnopravnosti, pravednosti i napretku svih građana Tuzlanskog kantona. U koordinaciji sa vladama BiH i FBiH, Vlada Kantona inicira ubrzanje operativnih aktivnosti u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja, naročito kada je u pitanju uklanjanje administrativnih barijera za razvoj poduzetništva. U ovom kontekstu i u naradnom periodu, insistirat ćemo na jačem socijalnom dijalogu poslodavaca, sindikata i Vlade, uz podizanje društvene i etičke odgovornosti poslodavaca utemeljenoj na njihovim zakonskim obavezama o ekonomsko-socijalnoj sigurnosti radnika, navodi se u Nacrtu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15