INFORMACIJA SA 13. SJEDNICE VLADE TK

ŠANSA ZA MLADE PODUZETNIČKOG DUHA

 Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Program „Business start up fond za mlade sa područja TK". Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kreiralo je prijedlog programa čiju ciljnu grupu čini 100 mladih ljudi starosti od 18-35 godina sa područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti biznis i trebaju podršku u tom procesu. Od tog broja njih najmanje 30 imat će priliku da koriste kreditna sredstva za pokretanje obrta ili preduzeća uz garanciju - kolateral od 100 % iznosa kredita i u potpunosti subvencioniranu kamatnu stopu.

Riječ je, dakle, o beskamatnom kreditu a projekat počinje u januaru 2014. Svih 100 korisnika će pohađati edukaciju sa posebnim naglaskom na izradu poslovnog plana. Planiran je također i odabir 3 najbolje poslovne ideje i obezbjeđenje grantova u iznosu od 9.000 KM, po 3.000 KM za tri najbolja poslovna plana, dok bi se i korisnicima u okviru Programa pokrili ili sufinansirali i troškovi registracije poslovnog poduhvata bilo da se radi o obrtu ili privrednom društvu. Glavni cilj Programa jeste doprinijeti privrednom razvoju Tuzlanskog kantona kroz omogućavanje uslova za samozapošljavanje mladih i podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona.

 

Vlada


Vlada TK donijela je Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih za 2013. godinu. Na Javni poziv je stiglo ukupno 76 prijava. Od ovog broja 60 prijava ispunjavalo je opšte uslove na osnovu kojih je nakon bodovanja sačinjena Rang lista kandidata. Vlada je i ove godine u te svrhe izdvojila 50.000.00 KM. Programom je obuhvaćena 31 mlada osoba sa područja TK. Sredstva su limitirana na najviše 3.000 KM po aplikantu.
Vlada TK odobrila je prijenos sredstava za realizaciju projekta „Roma Action". Humanitarnoj međunarodnoj organizaciji Hilfswerk Austria International odobren je iznos od 10.000,00 KM za realizaciju projekta „Roma Action - Podrška socio-ekonomskom uključenju romske populacije u BiH putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalnih vlasti". Projekat predviđa podršku socio-ekonomskom uključenju romske populacije za 150 romskih porodica u 14 općina u BiH. Na području Tuzlanskog kantona tri općine i to Tuzla, Lukavac i Gračanica će putem obezbjeđenja stambenih jedinica, infrastrukture i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalih vlasti, obezbijediti poboljšanje uslova života za ukupno 41 socijalno najugroženijih domicilnih romskih porodica. Riječ je o 13 porodica u općini Tuzla, 16 u općini Lukavac i 12 u općini Gračanica. Korisnici projekta su romske porodice koje nemaju riješeno stambeno pitanje ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama. Kriterije za izbor korisnika definisat će Komisija za izbor korisnika u svakoj projektnoj općini čiji članovi će biti predstavnici svih ključnih učesnika u projektu uključujući i predstavnike Roma. Ukupan budžet Projekta iznosi 3.036.856 eura dok je ukupan iznos granta Europske unije 2.500.000 eura.

 

BOLJE KORIŠTENJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA


Vlada TK prihvatila je Program javnih investicija TK 2014 – 2016. godina sa Listom prioriteta kandidovanih projekata. Program javnih investicija predstavlja pregled programa i projekata koji doprinose ili treba da doprinesu realizovanju vladinih sektorskih politika za naredni srednjoročni period 2014-2016. Program javnih investicija uključuje sve javne investicije koje pokrivaju ulaganja u razvoj: državne infrastrukture, usluga i institucija. Osnovni cilj Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu raelizaciju. Program javnih investicija Tuzlanskog kantona, kao trogodišnji dokumenat, treba da posluži i kao sredstvo za bolje planiranje i korištenje sredstava budžeta i iznalaženje drugih izvora finansiranja, s obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za njihovo finansiranje. Program javnih investicija TK 2014-2016. godina bit će korišten kao osnova kod donošenja Prijedloga Budžeta TK za 2014. godinu, kao i narednog Dokumenta okvirnog budžeta TK.
Vlada TK prihvatila je Informaciju o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta TK na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2012. godini. Resorno ministarstvo realizovalo je program odabira korisnika donacija za sanaciju i izgradnju individualnih stambenih objekata i izgradnju gospodarskih objekata te sanaciju infrastrukturnih objekata u zonama povratka i pomoć na ime održivog povratka. Također je u protekloj godini provedena procedura izrade, usvajanja i objave podzakonskih i opštih akata poput Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta TK-a za 2012. kao i Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu donacija u građevinskom materijalu povratnicima te Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava na ime održivog povratka. U okviru podrške povratku prognanih lica je i pomoć drugim nivioma vlasti za rješavanje održivosti povratka za namjene po zahtjevima povratnika. Sredstva su dodijeljena općini Tuzla u visini od 50.000,00 KM, te općinama Živinice 5.397,00 KM, Kalesija 8.000,00 KM i Zvornik 4.000,00 KM. Programom za održiv povratak za fizička lica koji je realizovan putem Javnog poziva dodjeljeno je 58 donacija u ukupnom iznosu od 160.933,00 KM a namijenjena su za nabavku mehanizacije, priključaka za mehanizaciju, krupnu stoku, sitnu stoku, plastenike, sisteme za navodnjavanje, mašine i alate za obrtnike, pčele i slično.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01. - 30.09.2013. godine. Za prvih devet mjeseci evidentan je višak rashoda nad prihodima, odnosno deficit u iznosu od 10.390.885,44 KM. Naime, ukupni prihodi i primici iznose 197.791.664,91 KM, a rashodi i izdaci su 208.182.550,35 KM. Analizirajući ove iznose može se zaključiti da su rashodi u odnosu na operativni plan manji za 22.195.087,93 KM ili 9,56%, a u odnosu na ukupne rashode i izdatke u istom periodu prošle godine manji su za 2.865.011,90 KM ili 1,35%. I pored ušteda i kontrole rashoda koje je Vlada nastojala načiniti u ovom periodu do deficita je došlo na prvom mjestu zbog značajnog pada prihoda u Budžet Tuzlanskog kantona koji su, u odnosu na operativni plan prihoda i primitaka ostvareni u procentu od 63,89%, a u odnosu na ostvarene prihode i primitke u istom periodu prošle godine, manji za 9,58%.
Vlada je usvojila i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih devet mjeseci 2013. godine. U ovom periodu Vlada je donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret ove budžetske pozicije u ukupnom iznosu od 121.698,15 KM, što je u 60,85% u odnosu na usvojeni plan. Izvršenje po Odlukama iznosi 110.504,98 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 55,25%.

 

JEDNOOBRAZNOST TAKSI VOZILA I BOLJA KONTROLA

 

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona. Zbog nejasnih i nedorečenih odredbi i poteškoća u primjeni nakon jednogodišnje primjene Zakona nastala je potreba za novim zakonskim rješenjima. Jedna od izmjena tiče se jednoobraznosti vozila (ista boja svih taksi vozila) kojim se obavlja taksi djelatnost. Ova izmjena omogućit će kvalitetnije funkcionisanje taksi djelatnosti napodručju TK, ali i efikasniju kontrolu u ovoj oblasti. Ukazala se potreba i za oštrijim sankcionisanjem nelegalnog prijevoza kako bi kontrolni organi (Inspekcija i MUP TK) imali veća zakonska ovlaštenja za privremeno oduzimanje vozila kojima se vrši nelegalan prijevoz i izricanje drugih sankcija. Izvršeno je i usklađivanje visine kaznenih odredbi sa Zakonom o cestovnom prijevozu na području Federacije BiH.
Vlada TK utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Izmjenama i dopunama Zakona izvršeno je usklađivanje ostvarivanja prava povratnika u prijeratna prebivališta sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona. Također su preciznije definisane norme koje se tiču određivanja učešća u izdržavanju djece i odraslih, krug osoba koji je oslobođen učešća u troškovima porodičnog, institucionalnog i drugih oblika smještaja. Izmjenama su, između ostalog, definisani uslovi za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite te rokovi za ostvarivanje prava i visine naknade umjesto plate majkama porodiljama kao i novčane kazne za pravna i fizička lica – osnivače ustanova i drugih oblika smještaja za korisnike socijalne i dječije zaštite.

 

DEMINIRANJE NA TK- MALA ULAGANJA A VELIKI REZULTATI

 

Vlada je prihvatila Informaciju o sufinansiranom deminiranju na području TK u 2013. godini. Kantonalna uprava civilne zaštite je u cilju ubrzavanja procesa deminiranja i umanjenja opasnost od mina na području TK, u saradnji sa općinskim službama civilne zaštite, nastavila projekat sufinansiranog deminiranja i u 2013. Projekat je realizovan sa Evropskom Unijom i Ambasadom Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost realizovanog projekta u 2013. godini je 1.724.490,70 KM i deminiranih 1.011.292,46 m² sumnjive površine. Kanton, općine i Rudnik krečnjaka Vijenac su u navedenom projektu učestvovali sa 203.851,70 KM ili sa 11,8 %. Ostvarena je direktna dobit u vrijednosti od 1.520.739,10 KM. Ukupno ostvarena korist lokalne zajednice kroz projekt sufinansiranog deminiranja u 2013. godini je 1.520.739,10 KM odnosno deminiranih 1.011.292,40 m².
Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju reprograma povrata novčanih sredstava po osnovu kredita odobrenog ZD „Rudnici Kreka" u Tuzli. Vlada je iskazala spremnost za pomaganje Z.D. «Rudnici Kreka» u Tuzli d.o.o. putem omogućavanja reprogramiranog načina izmirenja obaveza primaoca kredita prema davaocu kredita, uvažavajući trenutne uslove poslovanja primaoca kredita. Z.D. Rudnici «Kreka» u Tuzli d.o.o., preostalu obavezu u iznosu 9.530.198,88 KM, otplaćivat će u periodu 7 godina, od 2013. do 2020. godine.
Vlada je dala saglasnost na i tekst Aneksa III Ugovora o reprogramu povrata novčanih sredstava po osnovu kredita iz 1999. godine.
Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za „Nauku" za 2013. godinu. Utvrđena su sredstava u ukupnom iznosu od 104.816,00 KM za sufinansiranje potreba u oblasti nauke za 2013. i to za doktorske disertacije, naučno-istraživačke projekte i prezentaciju naučnih i stručnih radova studenata.
Vlada TK dala je prethodnu saglasnost na Odluku Senata JU Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u II ciklus studija – master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj 2013./2014. godini, izuzev u dijelu koji se odnosi na upis studenata na studijske programe Filozofija i Sociologija na Filozofskom fakultetu istudijski pogram te Agronomija na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada je donijela Odluku o odobravanju 150.000,00 KM za finansiranje troškova rada JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići. Riječ je o sredstvima za obavljanje poslova zaštite te za osnivanje i rad Javne ustanove.
Vlada je odobrila iznos u visini od 76.694,00 KM Općini Gradačac za projekat Uređenje gradske zelene površine "Stara banja" – I faza. Također je odobrena isplata finansijskih sredstava Općini Kalesija za projekte iz oblasti zaštite okolice i to za nabavku i postavljanje jednobraznih korpi za sitne otpatke u centru Kalesije 11.600,00 KM i interventnu sanaciju privremene deponije Prijemet-Vis Kalesija 44.400,00 KM. Za finansiranje projekta "Utopljavanje zgrade Općine u Sapni", dodijeno je 10.340,00 KM Općini Sapna. Općini Doboj Istok odobrena je isplata 6.543,00 KM za čišćenje divljih deponija, 7.464,00 KM za čišćenje kanala u MZ Klokotnica i 7.548,00 KM za čišćenje kanala u MZ Brijesnica Mala. Odobrena je isplata 30.000 KM Centru za razvoj i podršku a čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unaprjeđenje okoliša. Također je odobrena isplata finansijskih sredstava za preduzeća koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realizuju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice. Riječ je o sedam javnih preduzeća koji su aplicirali za iznos od ukupno 157.627,00 KM iz općina Gračanica, Kladanj, Banovići, Gradačac, Doboj Istok i Srebrenik.
Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva". Odobren je iznos od 16.400,00 KM po zahtjevu JU Osnovna škola „Sv. Franjo" Tuzla za sufinansiranje učeničkih karata za period septembar – decembar 2013. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu za 229 učenika kojima je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK dalo saglasnost za upis u JU OŠ „Sv. Franjo" Tuzla koja je van njihovog školskog područja u školskoj 2013/2014 godini.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Riječ je o iznosu od 993,00 KM koji je Fondacija Tuzlanske zajednice dodijelila je za realizaciju projekta ''Ograda za slobodnu igru i lijep izgled'' JU OŠ ''Mramor'' Tuzla. Također je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke za realizaciju projekta ''Opremanje prostora za rad sa djecom romske nacionalnosti i djece sa posebnim potrebama'' dodijelilo JU ''Druga osnovna škola'' Živinice iznos od 5.000,00 KM. Za sufinansiranje projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta-Bosna i Hercegovina na putu ka EU" Save the Children Internattional dodijelilo je iznos od 36.018,46 KM Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.
Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju preraspodjele sredstava u okviru Plana rada i finansijskog plana za 2013. godinu. Planirana sredstva sa za lokaciju Banovići – Vijenac – Lukavac u iznosu od 99.633,88 KM bit će preusmjerena za sanaciju klizišta na regionalnoj cesti Sapna – Goduš – Priboj, dionica Goduš – Rastošnica. Radi se o dionici regionalne ceste koja je neprohodna od 2002. godine, a saobraćaj se usmjerava na dionicu kaja nema karakter regionalne ceste. Sanacija ovog klizišta prije nastupanja zimske sezone doprinjet će znatnoj uštedi u troškovima zimskog održavanja.
Vlada je dala saglasnost na Odluku kojom se odobravaju grant sredstva u visini od 110.000,00 KM iz sredstava tekuće rezerve za 2013. godinu, za JP Međunarodni aerodrom Tuzla, a radi kupovine posipnog materijala (UREA – granulat za odleđivanje. Budući da se sa Međunarodnog aerodroma Tuzla odvija redovan linijski saobraćaj neophodno obezbijediti da poletno - slijetna staza i stajanka za avione budu očišćene od snijega tokom cijele zime kako bi se omogućilo bezbijedno slijetanje i uzlijetanje aviona sa ovog aerodroma. Prostor aerodroma je u posebnom režimu, odnosno kamion za čišćenje snijega ne može svakodnevno napuštati krug aerodroma zbog moguće kontaminacije redovnim sredstvima za posipanje puta (soli i kamenog agregata). Također, nema mogućnosti za angažovanjem izvođača radova koji održava regionalni put pored aerodroma da on čisti navedene površine unutar aerodroma. Pored toga, kamion mora biti angažovan 24 sata, što iziskuje znatno veća finansijska sredstva.
Vlada je dala saglasnost Općinskom sudu Banovići za zakup kotla za centralno grijanje. Odobrena su i finansijska sredstva u iznosu od 1.053,00 KM Općinskom sudu u Banovićima na ime pružanja usluge korištenja kotla na lož ulje sa servisiranjem istog za grejnu sezonu 2013/2014 godinu.
Vlada TK danas je donijela Odluku o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala. Odlukom je utvrđen obim prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji obezbjeđuje Zavod u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i način ostvarivanja tog prava. Vlada je također utvrdila jedinstvenu listu ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za sticanje prava na pomagala i endoproteze, rokove korištenja i učešće Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala i endoproteze.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Vlada je dala saglasnost Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja za prijem dva uposlenika i to stručnog saradnika za pravne poslove i stručnog saradnik za turizam.
Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje TK. Do izmjene je došlo jer su dosadašnji članovi Vijeća u ime Vlade Tuzlanskog kantona prestali obavljati poslove i funkciju ministara, te su imenovani novi ministri u Vladi Tuzlanskog kantona Zvonimir Iveljić i Emir Hujdurović. Sporazumom o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona, propisano je da Vijeće ima 12 članova, po 4 predstavnika svakog socijalnog partnera.
Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava na ime nabavke obrazaca – Prijava poreza na imovinu. Odlukom su odobrena sredstva u iznosu od 1.600,00 KM Ministarstvu finansija na ime nabavke obrazaca – Prijava poreza na imovinu za 2013. godinu, u količini 7000 primjeraka.
Zbog odlaska starih uposlenika u penziju Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za prijem namještenika u Kantonalnom sudu u Tuzli i Općinskom sudu u Gračanici. Riječ je o upošljavanju četiri namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme Kantonalnom sudu u Tuzli i to viših referenata za obradu finansijske dokumentacije i pripreme za knjiženje te naplate, nabavke materijala i isplate po likvidiranoj dokumentaciji i 2 referenta za operativno- tehničke poslove. U Općinski sud u Gračanici bit će primljen u radni odnos na neodređeno vrijeme viši referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf).
Vlada je dala saglasnost na prijem dva državna službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK. Riječ je o radnom odnosu na neodređeno vrijeme na mjestu pomoćnik ministra za pravosuđe i upravu i stručni saradnik za finansijsko računovodstvene poslove.
Vlada TK imenovala je Nikolu Čiču za direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.
Vlada je imenovala Komisiju za izbor i provođenje postupka Javnog oglasa za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju.
Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite Vlada Tuzlanskog kantona danas je postavila Sead Hasić, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a novi članovi su Zvonimir Iveljić, ministar industrije, energetike i rudarstva i Emir Hujdurović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak.

 


KADROVSKA PITANJA


U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK danas je imenovala privremeni Upravni odbor JU Veterinarski zavod TK na period najduže tri mjeseca.
Data je i saglasnost na odluku Nadzornog odbora Fabrike obuće „Aida" D.D. Tuzla o imenovanju Zejćira Mehića, dipl. ing. Zaštite na radu iz Tuzle za direktora Fabrike na period od 4 godine.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala odbore u više škola na području TK.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15