ODRŽANA 11. VANDREDNA SJEDNICA VLADE TK

UTVRĐEN NACRT BUDŽETA TK ZA 2014.

 

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila nacrt Budžeta TK za 2014. godinu koji iznosi ukupno 364.078.388,14 KM. Od toga je gotovo 303 miliona plan budžetskih sredstava a skoro 61,5 miliona plan po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija za sljedeću godinu. Razvojni programi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 25 miliona KM. U Budžetu su planirani i primici od domaćeg zaduživanja namijenjeni za pokriće akumuliranog deficita sa 31. 12. 2013. Nacrtom Budžeta TK za 2014. plaće i naknade budžetskih korisnika ostaju nepromijenjene. Na nivou 2013. ostaju i davanja iz oblasti socijalne, boračko-invalidske zaštite kao i podrška poljoprivrednoj proizvodnji, privrednim subjektima sa većinskim državnim kapitalom. Značajno je istaknuti da se i u ovoj godini planira realizacija sredstava za izgradnju i osnivanje centra za autizam Tuzlanskog kantona u iznosu od 200 000 KM.

Nacrtom Budžeta za narednu godinu predviđene su i dvije nove pozicije a riječ je o predškolskom odgoju i obrazovanju u visini od 90 000 KM te sredstva za realizaciju akcionog plana TK za unaprjeđenje rasta i razvoja djece u iznosu od 17 000 KM. Povećana su izdvajanja za tjelesnu kulturu i sport, izdavačku djelatnost, manifestacije kulture od interesa za TK, kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Nacrtom Budžeta planirana su i sredstva za nabavku medicinske opreme i aparata za JZU UKC Tuzla u iznosu od 500 000 KM.
Vlada TK također je utvrdila nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2014. godinu i uputila ga u skupštinsku procedure.
Vlada je donijela Uredbu o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele. Prijedlogom nove Uredbe svaki prihod ostvaren obavljanjem osnovne djelatnosti u skladu sa zakonom a za koju je propisana naknada propisima ne smatra se vlastitim prihodom. Sve naknade za pružene usluge nakon stupanja na snagu Uredbe uplaćivat će se u korist računa javnih prihoda Budžeta TK i to kao javni prihod a ne kao vlastiti prihod. Dosadašnjom uredbom pod vlastitim prihodima podrazumijevali su se prihodi koje korisnici budžeta ostvare obavljajući osnovnu djelatnost a za koju je propisima utvrđena visina naknade. Ministarstvo finansija izvršilo je uvid u postojeće vrste vlastitih prihoda korisnika budžeta Tuzlanskog kantona i ustanovilo da se veliki broj vrsta vlastitih prihoda ne mogu smatrati vlastitim prihodima u smislu Federalne Uredbe a naročito ne interne transakcije korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona. Najčešće je to riječ o prihodima koje su korisnici ostvarivali kao prihode od naknada za rad raznih komisija, bez obzira što su sve komisije radile poslove koji su organu kroz zakonska rješenja dati kao osnovna djelatnost, a posebnim propisima utvrđene visine naknada za pružene usluge. Novom Uredbom za dvanaest korisnika utvrđeni su vlastiti prihodi i to za Skupštinu i Službu Skupštine Tuzlanskog kantona, Poljoprivredni zavod, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, osnovno i srednje obrazovanje, visoko obrazovanje, Muzej Istočne Bosne, Arhiv Tuzlanskog kantona, JU BKC Tuzla, Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i Specijalna biblioteka «Behram-beg» Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju reprograma povrata novčanih sredstava po osnovu obračunate a neuplaćene koncesione naknade Rudniku uglja „Kreka" d.o.o. Tuzla i prihvatila tekst Protokola o načinu izmirenja obaveza. Rok otplate po osnovu obračunate a neuplaćene koncesione naknade u iznosu 7.570.656,30 KM iznosi 5 godina, u mjesečnim ratama.
Vlada TK je poništila objavljeni javni oglas te utvrdila tekst za objavu ponovnog javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenje pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora JP za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" DD Tuzla.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona razriješila je Hazima Rančića dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Vlada je imenovala Velida Torića, dipl. ekonomistu za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na najduže tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog direktora.
Vlada je utvrdila prijedlog za imenovanje Nadzornog odbora JP "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj u čijem sastavu su Damir Šarić, predsjednik te članovi Kemal Šarac, Elvir Peštalić i Mirsad Muhamedbegović.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15