ODRŽANA 30. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA IZVOĐENJA EKSTERNE MATURE U OPĆIM GIMNAZIJAMA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji programa izvođenja eksterne mature u općim gimnazijama Tuzlanskog kantona u školskoj 2011/2012. godini.
Ove godine, za razliku od drugih prethodnih, može se konstatovati da je Univerzitet, na čelu sa menadžment timom, pokazao pozitivan interes za maturu koja se već 7 godina odvija u Tuzlanskom kantonu. Očekivati je da će ovaj trend intenzivnije biti nastavljen narednih godina i da će Univerzitet smjelije ući u projekte uspostavljanja završnog ispita u svim srednjim školama, što će biti u vezi sa upisnom politikom na Univerzitet. S ciljem dobivanja relevantnih podataka i mišljenja direktnih učesnika u ovom procesu, te o stepenu njihovog zadovoljstva sa ukupnom organizacijom, procedurama, dokumentima, te sadržajem testova i zadataka Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je, i ove godine vršio istraživanje među učenicima – maturantima nakon polaganja mature.

Na osnovu rezultata istraživanja, slobodnih odgovora učenika, nastavnika i savjetnika Pedagoškog zavoda TK, moguće je izvesti zaključak da bi trebalo redefinisati i ojačati odgovornost maturalnih organa, Kantonalne maturalne komisije i Kantonalnih predmetnih komisija, omogućiti im da sa nastavnicima kontinuirano rade tokom cijele godine, a u vezi sa definisanjem kataloga znanja i ispitnih materijala. Sve s ciljem kako bi se učenici pravovremeno pripremili, a rezultati bili bolji. Polaganje eksterne mature potrebno je planirati za sva usmjerenja gimnazije. Raditi sa učenicima od 1. razreda na profesionalnoj orijentaciji i pravom izboru izbornih predmeta, te ulozi trećeg izbornog predmeta, koji se ne polaže na maturi, i koji ima za cilj pomoći učenicima da dobiju dodatne kompetencije u skladu sa njihovim afinitetima i potrebama u nastavku univerzitetskog školovanja. Na kraju, može se konstatovati da se željno čeka aktivnost uspostave Državne mature, jer se radi o veoma zahtjevnom poduhvatu organizacije grandioznog sistema eksternog vrednovanja rezultata učenja svršenih gimnazijalaca, u vrijeme oskudice finansijskih sredstava.

USVOJENA INFORMACIJA O PRIHODIMA I STEPENU
NAPLATE PO UGOVORIMA O KONCESIJAMA


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesijama iz nadležnosti ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2012. godinu. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona je u periodu od 01.07.2002. godine – 31.12.2012. godine ukupno fakturisalo 26.277.871,10 KM za eksploatisane količine predmeta koncesije. Za isti ovaj period po osnovu koncesione naknade naplaćeno je 17.394.326,45 KM, što predstavlja 66,20% od ukupno fakturisanih vrijednosti. Ukupna dugovanja po osnovu koncesionih naknada zaključno sa 31.12.2012. godine iznose 8.883.544,65 KM. Od navedenog iznosa 3.646.751,46 KM ili 41,05 % je utuženo ili je proces za utuženje u toku, a za ostali dio duga vode se aktivnosti za naplatu. Od ukupnog dugovanja koncesionara 8.202.125,03 KM ili 92,33% se odnosi na dugovanja rudnika uglja, pri čemu je 7.570.656,63 KM dugovanje Rudnika „Kreka“ Tuzla.
U 2012. godini fakturisano je 3.706.799,00 KM i ovaj iznos manji je za 2% u odnosu na 2011. godinu, a naplaćeno je 2.311.655,20 KM, što predstavlja smanjenje za 30% ili 969.758,76 KM, u odnosu na 2011. godinu.
U ukupnom iznosu naplaćenih koncesionih naknada najznačajnije mjesto pripada Rudniku mrkog uglja „Banovići“, koji je na ime fakturisanih koncesionih naknada na jedinstveni račun trezora u 2012. godini uplatio iznos od 1.095.903,70 KM, što predstavlja 47% od ukupno naplaćenog iznosa u 2012. godini.
Kada se analiziraju sve aktivnosti resornog ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona u cjelini, a u vezi sa naplatom ovih potraživanja, može se zaključiti da su Vlada Tuzlanskog kantona, Kantonalno pravobranilaštvo, Ministarstvo kao i općine na čijem području se prostire ovaj rudnik imali su razumijevanje za ukupne probleme kada je u pitanju naplata dugovanja po osnovu koncesione naknade kroz mogućnost reprogramiranja ovih obaveza. Sadašnji dug po osnovu koncesione naknade dostigao je značajan iznos i predstavlja veliki problem sa aspekta sumnjivih i spornih potraživanja. Neplaćanjem koncesione naknade značajno su oštećeni budžeti općina i Kantona, čime su usporeni razvojni projekti tih općina.
Aktivnosti Ministarstva u narednom periodu biće usmjerene na okončanju započetih postupaka za zaključenje novih koncesionih ugovora, povećanju stepena naplate koncesione naknade, kao i na zaključenju novih koncesionih ugovora za predmete koncesije iz resorne nadležnosti definisane u Dokumentu o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona.
Inače raspodjela naplaćenih prihoda od koncesija vrši se u omjeru 80% u budžete općina sa čijeg se područja vrši eksploatacija, a 20% u budžet Kantona.

TUZLANSKOJ PIVARI DODJELJENA KONCESIJA
ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE VODE


Vlada Tuzlanskog kantona dodjelila je danas koncesiju privrednom društvu, „Pivara“ d.d. Tuzla, za eksploataciju mineralne vode na lokalitetu „Ljubače“ u općini Tuzla, na period od pet godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period iznosi 8.000,00 KM, i bit će plaćena u dvije jednake rate, a tekuća koncesiona naknada iznosi 9,00 KM/m3 flaširane mineralne vode, s tim da ne može biti manja od 32.760,00 KM/godišnje. Odlukom je predviđeno i da koncesionar prije potpisivanja ugovora dostavi bankovnu garanciju na iznos od 56.700,00 KM, sa rokom važenja od jedne godine, uz obavezu produženja svake godine, za čitav period trajanja ugovora o koncesiji.

1.200.000 KM ZA REKONSTRUKCIJU I MODERNIZACIJU
OBJEKTA U KAMPUSU UNIVEZITETA U TUZLI


Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je danas Prijedlog mjera u vezi rješavanja pitanja rekonstrukcije i izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, kao projekta od strateškog interesa i prioriteta za Tuzlanski kanton. Kao jednu od predloženih mjera, Vlada Tuzlanskog kantona u Budžetu Tuzlanskog kantona planira obezbijediti 1.200.000 KM za potrebe rekonstrukcije i modernizacije jednog od četiri objekta na prostoru bivše kasarne, za koji je već urađena projektna dokumentacija. S tim u vezi Vlada je donijela i određene zaključke kojim su nadležne institucije zadužene da poduzmu aktivnosti neophodne za realizaciju ovog projekta.

OSTALE ODLUKE


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Komisiju za izbor i provođenje postupka javnog oglasa za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju u sastavu Fehrija Bajramović, predsjednik i članovi Nenad Lukanović, Medžid Čehić, Esmina Divjaković i Igor Rajner.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Radnu grupu za unapređenje ranog rasta i razvoja djece Tuzlanskog kantona. Predsjednik Radne grupe je Prim.dr. Vesna Suljević – Dropić, Šef Odjela pedijatrije u JZU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla, koordinator Centra za rani rast i razvoj Tuzla, a članovi su Prim.dr. Kasim Brigić, Direktor JZU Dom zdravlja „Dr.Mustafa Šehović“ Tuzla, Adna Azabagić i Melika Saračević, u ime Ministarstva zdravstva TK, Mersija Jahić, Pomoćnik Ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Azem Poljić, Pomoćnik Ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Bahrija Jusupović i Edina Kurević, pomoćnici Ministra finansija TK. Radna grupa je formirana obzirom da je Protokolom o saradnji u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Tuzlanskom kantonu, koji je potpisan između Ministarstva zdravstva TK, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, usaglašeno da će potpisnici koordiniranim, zajedničkim, integrisanim djelovanjem unapređivati rani rast i razvoj djece u Tuzlanskom kantonu, sa posebnim naglaskom na marginalizirane skupine i posebno vodeći računa o njihovoj zaštiti od svih oblika diskriminacije na osnovu spola, nacionalne i religijske pripadnosti, kulture, jezika i dr.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas i u skupštinsku proceduru uputila Amandmane na Prjedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15