ODRŽANA 65. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONATuzla, 18.02.2013. godine

UTVRĐEN NACRT BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Ukupan plan Budžeta utvrđen je u iznosu od 360.981.995,80 KM, od čega su prihodi, primici i finansiranje planirani u iznosu od 292.884.455,80 KM, a vlastiti prihodi iznose 68.097.540 KM. U odnosu su a rebalans Budžeta za 2012. godinu radi se o povećanju za oko 2.800.000 budžetskih i oko 2,5 miliona KM vlastitih sredstava. U odnosu na cjelokupan Budžet, najviše sredstava planirano je za bruto plaće, naknade i doprinose zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave. Kada su u pitanju zaposlenici kod budžetskih korisnika Vlada Tuzlanskog kantona u Nacrtu budžeta planirala je sredstva za zapošljavanje novih 40 asistenata na Univerzitetu u Tuzli tokom akademske 2013/14.godine. Materijalni troškovi zadržani su na nivou 2012. godine, kada su po ovom pitanju ostvarene značajne uštede u odnosu na ranije godine. U Nacrtu je planirano povećanje kapitalnih transfera za ukupno 13.500.000 KM, i to 3,5 miliona iz budžetskih sredstava, a 10 miliona iz namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Izdvajanja koja se odnose na oblast industrije, energetike i rudarstva su planirana na nivou 2,5 miliona Konvertibilnih maraka, od čega je u strukturi planirano 700.000 iz budžetskih sredstava, a 1,8 miliona KM su sredstva ostvarena u procesu privatizacije (ESCROW). U oblasti poljoprivrede sredstva su planirana na nivou izvršenja iz 2012. godine. Kada su u pitanju sredstva za oblast boračko – invalidske zaštite, treba istaći da je Vlada ova sredstva planirala na nivou plana iz 2012. godina.


Za projekte u oblasti razvoja i poduzetništva, za podršku privredi – malim i srednjim preduzećima planirano je oko 3.000.0000 KM, što je značajno povećanje u odnosu na 685.000 koja su bila planirana prošle godine. Nacrtom je planirano i 300.000 KM inicijalnih sredstava za osnivanje Centra za autizam Tuzlanskog kantona, te predviđena realizacija podrške stambenom zbrinjavanju mladih, kao i programa volontiranja i odrađivanja pripravničkog staža na nivou izdvajanja iz prethodne godine.
Također, nabavka udžbenika za sve učenike prvih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja planirana je u obliku sufinansiranja sa Federacijom BiH.
Nakon današnjeg usvajanja na Vladi Tuzlanskog kantona, Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013.godinu je upućen u skupštinsku proceduru, a nakon usvajanja od strane Skupštine TK planirana je javna rasprava.

PROGRAM VLADE TUZLANSKOG KANTONA OMOGUĆIO ODRAĐIVANJE PRIPRAVNIČNOG/VOLONTERSKOG STAŽA ZA UKUPNO 989 OSOBA


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Analizu o zapošljavanju osoba sa  visokom stručnom spremom koje odrađuju pripravnički staž na Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na osobe koje angažuju Centri za socijalni rad. Naime, Vlada je na inicijativu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak da se dodatnim angažovanjem iznađu mogućnosti za zaposlenje osoba sa VSS koji nisu odradili pripravnički staž ili žele da volontiraju, preporučila općinama sa područja Tuzlanskog kantona da, prilikom izrade svojih budžeta za 2012. godinu, planiraju sredstva za volontiranje, odnosno odrađivanje pripravničkog staža određenog broja osoba sa VSS-om, te obavezala Javnu ustanovu Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona da u Finansijskom planu za 2012. godinu, predvidi sredstva za realizaciju Programa za zapošljavanja pripravnika. Za realizaciju ovih aktivnosti Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu planirala ukupno 908.303,2 KM, i time stvorila pretpostavke za odrađivanje pripravničkog staža ili volontiranje za 249 osoba. Općine Tuzlanskog kantona su u svojim budžetima planirale sredstva u iznosu od 1.179.917, 00 KM čime su se stvorile pretpostavke za odrađivanje pripravničkog staža ili volontiranje za oko 547 osoba. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje su obezbijedila 822.192,00 KM, kojima će se omogućiti zapošljavanje 198 osoba. Ukupno gledano,tokom 2012. godine obezbijeđeno je 2.911.142,2 KM što je omogućilo odrađivanje pripravničkog staža za 989 lica.
Iako se radi o ambicioznom projektu, realni rezultati pokazuju da je on i premašen. Naime, u institucijama Tuzlanskog kantona planirano je da pripravnički/volonterski staž odradi 249, a staž su realizirale 262 osobe. U općinama našeg kantona i Javnim ustanovama u nadležnosti općina planirano je odrađivanje pripravničkog/volonterskog staža za 547 osoba, a realizirano je 628. Osamdesetčetiri osobe su pripravnički staž odradile u centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona. Program koji realizuje JU Služba za zapošljavanje TK-a u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje započet je u decembru 2012. godine. Kroz ovaj Program pripravnički staž će odraditi 99 osoba sa SSS i 99 osoba sa VSS, a zapošljavanje je u toku.

PRIHVAĆEN PLAN PROLJETNE SJETVE U 2013. GODINI


Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Plan proljetne sjetve u 2013. godini za područje Tuzlanskog kantona. Planom je predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 49.636 ha. Površine koje se planiraju zasijati u ovoj proljetnoj sjetvi veće su u odnosu na prošlu godinu za 164,8 ha, odnosno za 0,33%. Žitarice se planiraju zasijati na površini od 22.379 ha, što iznosi 45,09 % od ukupnog plana sjetve. Što se tiče povrtnog bilja, najviše se planira zasaditi krompirom 7.073 ha, što je 14,25% od ukupnog plana.  Krmnim i industrijskim biljem planiraju se zasijati površine od 14.766 ha što je za 314 ha više u odnosu na plan iz 2012. godine. Plan proljetne sjetve u općinama Banovići, Čelić, Gradačac, Kalesija, Lukavac i Srebrenik je veći u odnosu na plan 2012. godine, a povećanje se kreće od 0,13% u općini Gradačac do 4,18% u općini Kalesija. U ostalim općinama plan sjetve u odnosu na prošlu godinu je nešto manji, a evidentno da su sjetvene površine veće u općinama gdje se nalaze kompleksi poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kao što su općine Gradačac, Živinice, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Tuzla. U cilju ostvarenja plana proljetne sjetve, potrebno je   okončati aktivnosti na dodjeli poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na dugogodišnji zakup ili koncesiju, prioritetno isplatiti ostvarene novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju iz prethodne godine, a samim tim olakšati poljoprivrednim proizvođačima nabavku repromaterijala za proljetnu sjetvu,            obezbijediti kvalitetno sjeme i sadni materijal sa odgovarajućim porijeklom, certifikatom, fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći,        obezbijediti ostale repromaterijale za sjetvu kao što su mineralno đubrivo, zaštitna sredstva, gorivo i mazivo,           blagovremeno obezbijediti neophodne rezervne dijelove za poljoprivrednu mehanizaciju, te u organizaciji Poljoprivrednog zavoda educirati poljoprivredne proizvođače radi  prezentacije novog sortimenta kukuruza i drugih  kultura, a u cilju povećanja prinosa po jedinici površine.

TUZLANSKI KANTON POZITIVAN IZUZETAK U OBLASTI KULTURE


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini. Za kompletnu sliku stanja u ovoj oblasti, treba uočiti tendenciju da se, već izvjesno vrijeme, prilike u oblasti kulture moraju posmatrati kao vjeran odraz teškoća i recesijskih refleksija, koje društvo inače trpi. Promjene nabolje, koje su  započete, zaustavljene su, osim u normativnom regulisanju i prilagođavanju propisa, što je razlog za to da, pojednostavljeno kazano, govorimo o jednoj vrsti proste reprodukcije, na kojoj kultura počiva već duže vrijeme, navode se u Informaciji. To stanje ima potrebu za nastavkom transformacije oblasti kulture, koju od početka prate teškoće i usporavanje ostvarenja potreba u vezi sa obimom i sadržajem djelatnosti, kako je to predviđeno državnom Strategijom razvoja kulture, te zahtjevima za novim unutrašnjim organizacionim i programskim promjenama, što je uslov za prilagođavanje novim zahtjevima koje postavlja „tržište“. Sve izraženiji su problemi u izvršavanju obaveza osnivača ustanova kulture u opštinama, što je i dalje otvoreno i nedorečeno pitanje, koje se manifestuje kao neizbježna kočnica obavljanja redovnih aktivnosti. Iz godine u godinu je otežano finansiranje djelatnosti u kulturi, što je u 2012., godini izražene krize, manifestovano u nedostatku sredstava i daljem nagomilavanju problema. Nepostojanje jedinstvene državne politike i legislative, odnosno makro i mikro strategije u ovoj oblasti, što se trebalo prevazići državnom Strategijom razvoja kulture, ali se u praksi i dalje ispoljava „zadovoljavanjem“ na nivou manifestacionog, „reprezentativnog“, a ne kontinuiranog, masovnog, kreativnog i selektivnog u kulturi – u najširem smislu te riječi.
I pored toga, Tuzlanski kanton se može smatrati jednom vrstom pozitivnog izuzetka  po kvalitativno i kvantitativno širokoj lepezi sadržaja aktivnosti, sve masovnijem uključivanju mladih kako stvaralaca, tako i interpretatora u mnoge vidove kulture, kao i po nizu manifestacija – i onih koje otprije imaju tradiciju, a koje opstaju i, čak, razvijaju se, ali i novih, koje dobivaju mjesto na bogatoj mapi sadržaja, zahvaljujući baš razumijevanju, podršci i neposrednoj pomoći društvene zajednice.

REPROGRAMOM DUGOVANJA POMOĆU RUDNIKU SOLI


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju kredita DD Rudnik soli „Tušanj“ Tuzla. Ovom Odlukom odobren je reprogram vraćanja kredita koji je Vlada Kantona, na osnovu Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona, 2002. godine dala rudniku u svrhu završetka izgradnje Rudnika soli „Tetima“ Tuzla. U svom zahtjevu za reprogram, Rudnik je naveo da su razlozi neizmirenja obaveza nenaplaćena potraživanja od Fabrike sode d.d. Lukava, te izmirenje dospjelih obaveza iz prethodnog perioda, a kako bi se izbjegle eventualne tužbe od dobavljača. U toku 2010. godine Rudnik je izmirio obaveze po osnovu doprinosa za PIO iz perioda 2004 - 2005 godina u iznosu od 481.227,60 KM, a izmiren je i dio obaveze prema Elektrodistribuciji. Uzimajući u obzir navedeno kao i činjenicu da su se finansijske mogućnosti Rudnika soli stabilizovale zbog povećane proizvodnje i realizacije slane vode, zadovoljavajuće naplate potraživanja od kupaca, izmirenih obaveza iz prethodnog perioda i očekivanom većem prihodu usljed iskazanih potreba za većim količinama slane vode od Fabrike soli Tuzla i „Sisecam-Soda“ Lukavac, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je predložilo da Vlada Tuzlanskog kantona donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju kredita Rudniku soli i istu uputi na Skupštinu kantona radi davanja saglasnosti.

UTVRĐEN FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU


            Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Finansijski plan Kantonalne agencije za privatizaciju za 2013. godinu. Finansijskim planom je predviđeno obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za provođenje poslovnih aktivnosti Agencije u 2013. godini. Prihodi od prodaje državnog kapitala planirani su u iznosu od 2.000.000 KM. Planirana je i prodaja imovine preduzeća sa sjedištem u Brčko Distriktu i Republici Srpskoj, a u 2013.godini  prodaja ovih prostora će se odvijati sukcesivno kako se obezbijedi vlasnička dokumentacija. Problem prodaje ovih prostora je neposjedovanje vlasničke dokumentacije za iste koja se izvorno nalazi u preduzećima sa sjedištem u Brčko Distriktu i Republici Srpskoj i do sada nije bilo razumijevanja u predaji ovih dokumenata, a zemljišno knjižna evidencija u sudovima je bez ažuriranih promjena u vlasništvu. Kada su u pitanju prihodi, još je planirana i zakupnina od iznajmljenih poslovnih prostora (imovina preduzeća sa sjedištem u Brčko Distriktu) i stana, kao i kamata na oročena sredstva. Rashodi Agencije odnose se na tekuće i kapitalne izdatke i odnose se na plate i naknade troškova zaposlenih, materijalne troškove tekućeg poslovanja, rashode vezane uz proces privatizacije, usluge angažovanja revizorskih kuća u ocjeni izvršavanja obaveza iz kupoprodajnih ugovora i troškove po eventualnim sudskim sporovima. Značajna stavka u okviru stručnih usluga planirana je za provođenje nezavisnih revizija u dijelu ispunjavanja obaveza iz kupoprodajnih ugovora kod spornih preduzeća I revizija u funkciji pripreme preduzeća za proces prodaje. U ovoj stavci sadržani su troškovi koji bi mogli nastati u sudskim sporovima u slučaju raskidanja ugovora i ostalih sporova, navodi se u Planu.


OSTALE ODLUKE

Na danas održanoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Prijedlog je utvrđen s ciljem izjednačavanja svih nivoa vlasti kada se radi o plaćanju pomenutog poreza, odnosno da se svi nivoi, počev od općinskog do državnog nivoa vlasti, kada se pojavljuju u statusu kupca ili prodavca ili učesnika u zamjeni nepokretnosti i prava veće vrijednosti, oslobode od obaveze plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava. Ovim će se izbjeći situacije koje se trenutno dešavaju u praksi da jedan nivo vlasti ne plaća poreza na promet nepokretnosti i prava a drugi je obavezan da to čini. Nakon utvrđivanja Prijedlog je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje i donošenje.

Radi preciziranja pojedinih odredbi, usklađivanja sa odredbama drugih zakona, popune pravnih praznina, te usklađivanja rashoda i izdataka sa ostvarenim prihodima i primicima u Budžetu Kantona, Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu. Radi obezbjeđivanja efikasnosti rada Savjeta za sport Tuzlanskog kantona, te obzirom da ne postoji potreba za provođenje posebnih oglasnih procedura kada je u pitanju imenovanje ovog radnog tijela, predloženim rješenjima Savjet se predviđa kao savjetodavno tijelo koje brine o razvoju i kvalitetu sporta na nivou Kantona, kao tijelo Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, čija je to i zakonska nadležnost, a ne, kao što je to slučaj sada, Vlade Kantona.
Na osnovu Izvještaja Ministarstva finansija o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona utvrđeno je smanjenje ukupnih prihoda i primitaka u Budžet Kantona. Imajući u vidu deficit Budžeta ne postoji mogućnost finansiranja sportskih djelatnosti u iznosu od minimalno 1% izuzimajući finansiranje i vlastite prihode budžetskih korisnika, te je iz tih razloga predviđeno da se iz Budžeta izdvajaju sredstva do 1%. Također, prelaskom Inspektorata za obrazovanje, nauku, kulturu i sport iz sastava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove Tuzla, neophodno je bilo propisati da inspekcijski nadzor vrše nadležne inspekcije, te odredbu izmijeniti i uskladiti sa odredbama drugih zakona koji regulišu inspekcijski nadzor. Nakon današnjeg utvrđivanja, Prijedlog je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada Tuzlanskog kantona  na danas održanoj sjednici dala je saglasnost na Program raspodjele dijela sredstava  za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2013. godinu. Iz razloga što veliki broj lica sa područje Tuzle i okolnih općina koristi usluge Narodne kuhinje “Imaret” iz Budžeta za 2013.godinu za ove namjene izdvojena su sredstva od 100.000,00 KM. Nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu donijet će se cjelovit Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2013. godinu, u koji će biti uvrštena i pomenuta sredstva.

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program raspodjele dijela sredstava  jednokratnih  novčanih pomoći za 2013. godinu. Dio sredstava u iznosu od 30.000,00 KM iz predloženog Programa bit će raspoređen JU Centru za socijalni rad općine Tuzla, zbog potrebe za hitnom realizacijom jednokratnih novčanih pomoći, prema korisnicima prava po već donesenim rješenjima Centra. Centar za socijalni rad Tuzla je jedini centar na području našeg kantona koji je uveo trezorski način poslovanja, a u ostalim centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona, obzirom da nije uveden trezorski način poslovanja, isplata će se vršiti na dosadašnji način. Nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu donijet će se cjelovit Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2013. godinu, u koji će biti uvrštena i ovdje pomenuta sredstva.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da će se plaćanje naknada za 2012.godinu, predsjedniku i članovima Komisije za drugostepeno upravno rješavanje Vlade Tuzlanskog kantona izvršit u skladu sa Odlukom o obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje i zaključenim ugovorima.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Ukupno planirani prihodi i primici za 2013.godinu iznose  202.409.685 KM što je za 2.163.176 KM ili 1,08% više u odnosu na plan za 2012. godinu. U strukturi planiranih prihoda i primitaka, planirani prihodi od poreza (doprinosi za zdravstveno osiguranje) učestvuju sa 92,79% a neporezni prihodi 7,21%. Planirani prosječni prihodi i primici po osiguranom licu  u 2013. godini iznose 455,79 KM što je za 4,79 KM ili 1,06% više u odnosu na iste pokazatelje prethodne godine. U cilju usklađivanja izdataka prema dinamici prihoda te uravnoteženja odnosa u strukturi rashoda, rashodi i kapitalni izdaci Zavoda u 2013.godini iznose 202.409.685 KM što je za 2.163.176 KM ili 1,08% više u odnosu na planirane u 2012. godini. Finansijski plan će se nakon današnjeg prihvatanja uputiti skupštini

            Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o utrošku  sredstava sa budžetske pozicije «Intervencije javnim preduzećima i privrednim  društvima» sa postignutim efektima za 2012. godinu. Prema Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu za pomoć ili intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom planirano je 1.900.000,00 KM, od čega je realizirano 1.477.479,88 KM ili 77,76%. Kako je istaknuto sva privredna društva opravdala su namjensko korištenje dodijeljenih sredstava. Kada su u pitanju efekti, veoma je važno da su zadržana sva radna mjesta u privrednim društvima nad kojima nadzor i upravljanje vrši Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. U 2012. godini je zaposleno 57 novih radnika i to 39 radnika raznih zanimanja i 18 pripravnika. U „TTU“ Tuzla je uposleno 27 radnika svih zanimanja kao i 8 pripravnika, „Livnici čelika“ Tuzla („Bosnia Valves“ Tuzla) 7 radnika, također svih zanimanja kao i 4 pripravnika. U društvu „Elektromontaža“ Tuzla uposlen je 1 pripravnik, a u Fabrici obuće „Aida“ Tuzla 1 radnik sa visokom stručnom spremom. U Rudniku soli „Tuzla“ uposlena su 4 radnika i 4 pripravnika dok je u resornom Ministarstvu uposlen 1 pripravnik sa visokom stručnom spremom. Nastavljena je aktivnost na uvezivanju radnog staža radnicima koji su stekli uslove za penzionisanje. Zbrinuta su 34 radnika u Fabrici obuće „Aida“ dd Tuzla koji su proglašeni kao tehnološki višak, te je obezbijeđena zdravstvena zaštita svim radnicima privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom, čiji obveznici plaćanja zdravstvenog osiguranja nisu bili u mogućnosti izvršavati ovu zakonsku obavezu.
           
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se konstatuje da će se  prispjela obaveza naknade administrativnih troškova kreditora po kreditu za „Projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić“ u iznosu od 19.480,00 KM izvršit kao akontativna isplata sa budžetske pozicije Vlade Kantona iz sredstava prihoda od koncesija za korištenje voda. U skladu sa Programom sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić, navedeni rashodi planirat će se u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu i biti uvršteni u Program utroška sredstava sa pomenute budžetske pozicije, nakon čega će Vlada Kantona donijeti odgovarajuću Odluku.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova TK i Vijeću ministara BiH  uputila Inicijativu za izmjene Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata, i to na način da se utvrdi pripadnost vlastitog prihoda nadležnim organima i od naknade za izdatu ličnu kartu na ime režijskih troškova, utvrdi omjer raspodjele finansijskih sredstava ostvarenih od uplaćenih naknada za izdavanje ličnih dokumenata: ličnih karata i vozačkih dozvola u iznosu od 70% u korist nadležnih organa, a 30% u korist državnih organa, te da se prestanak primjene ranijeg propisa reguliše na način da Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata državljana Bosne i Hercegovine prestaje da važi danom primjene Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata.
Osnovni razlog za inicijativu za izmjene jeste što bi se tekstom Pravilnika, kako ga je prihvatilo Vijeće ministara BiH, prihodi koje kantoni ostvaruju po osnovu izdavanja ličnih dokumenata u narednom periodu neopravdano znatno umanjili, dok s su druge strane kantonalnim institucijama za uvođenje i održavanje novih sistema potrebnih za izdavanje tih dokumenata potrebna veća finansijska sredstva.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas nacrt Preporuka za obrazovnu upisnu politiku na području Tuzlanskog kantona, te zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Stručni tim da u saradnji sa JU Univerzitet u Tuzli usaglase tekst nacrta Preporuka. Cilj Preporuka jeste usklađivanje upisne politike u obrazovnim institucijama na području Tuzlanskog kantona sa potrebama tržišta rada.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada Kantona je imenovala privremeni Upravni odbor JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u sastavu Mersed Pudarić, predsjednik i Leja Mešalić i Iva Lamešić članovi Odbora. Također, Vlada je donijela Odluku o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15