Informacija sa 15. redovne sjednice Vlade TK

Sprječavanje zloupotrebe poljoprivrednih poticaja

 Vlada TK na redovnoj sjednici utvrdila je nacrt Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK. Ovim Zakonom, između ostalog, uređuju se pitanja izvora i visine sredstava novčanih podrški za poljoprivredu, opšti uslovi za ostvarivanje poticaja, modeli i postupak ostvarivanja te nadzor nad provođenjem Zakona i kaznene odredbe.

Novina u odnosu na dosadašnji Zakon o novčanoj podršci je da visina novčanih sredstava ne može biti manja od 2% vrijednosti poreskih prihoda godišnjeg Budžeta Kantona. Do sada taj iznos za svaku kalendarsku godinu nije mogao biti manji od 3,5 % vrijednosti. Također, značajna novina je uvođenje modela ruralnog razvoja radi sufinansiranja troškova po osnovu penzionog i zdravstvenog osiguranja nosilaca poljoprivrednog gazdinstva kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i koji imaju registrovani obrt, stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i proizvodnji tradicionalnih proizvoda. Neki od ciljeva Zakona su osiguranje dugoročne podrške koja će omogućiti konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju za tržište, stvaranje komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i podizanje nivoa proizvodnje na nivo samoodrživosti te zapošljavanje u oblasti poljoprivrede.

 

Vlada2

 

Vlada TK utvrdila je nacrt Zakona o zaštiti od buke i uputila ga u skupštinsku proceduru. Ovim zakonom uređuju se dopušteni nivoi buke, mjere zaštite i način mjerenja, granični nivoi usklađeni s namjenom prostora i vremena u toku dana, tako da ne ugrožavaju život i rad ljudi a posebno njihovo zdravlje, nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja važna za zaštitu od buke. Osnovni razlog za donošenje Zakona o zaštiti od buke je činjenica da je isti donesen prije donošenja federalnog zakona, te je nakon donošenja federalnog Zakona o zaštiti od buke došlo do potrebe usklađivanja kantonalnog sa federalnom regulativom. Drugi razlog je potreba za preciznijim definisanjem inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Zakon o prestanku primjene Zakona o preuzimanju prava osnivača prema RO Zavod za zdravstvenu zaštitu, po skraćenom postupku. Riječ je o proceduralnom usaglašavanju sa federalnim Zakonom. Stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti proizlašla je obaveza usklađivanja organizacije i rada zdravstvenih ustanova sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Vlada je, također, donijela Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad Zavodom za javno zdravstvo TK.

 

Program borbe protiv korupcije

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je nacrt Programa borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona i Akcioni plan za provedbu tog programa. Neke od glavnih aktivnosti su unaprjeđenje normativno-pravnog okvira za suprostavljanje korupciji, ustanovljenje i intezivirano sprečavanje korupcije u javnom sektoru te širenje svijesti o štetnosti korupcije kao i provedba zakona u oblasti borbe protiv korupcije. Cilj antikorupcijskog plana i programa je uspostavljanje efikasnog, jasnog i transparentnog administrativnog i pravnog okvira za javnu upravu. Riječ je o skupu različitih prijedloga, mjera i mehanizama koji će biti primjenjeni u obavljanju svakodnevnih poslova i radnih zadataka iz nadležnosti institucija vlasti TK u cilju uklanjanja uzroka koruptivnog djelovanja. Usvajanjem antikorupcionih mjera Vlada TK-a potvrđuje svoju odlučnost da prati moderne tekovine savremenih društava koje počivaju na vladavini zakona, zadovoljenja opštih interesa te skrb i postizanje dobrobiti svih građana kantona.

 

ORGANIZOVANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U TK

 

Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite donijela Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja na području TK. Donošenje ove uredbe potrebno je radi formiranja službi zaštite i spašavanja koje će angažovati na obavljanju operativnih zadataka u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Te službe namjenjene su za djelovanje na području Kantona, kada se zahtjeva provođenje mjera i aktivnosti na sprječavanju nastanka prirodne ili druge nesreće ili ublažavanju njenog djelovanja, od momenta kada Kantonalni štab civilne zaštite naredi njihovu upotrebu do trenutka kada naredi prestanak njihovog rada, kao i za vrijeme vježbi civilne zaštite i drugih oblika obuke. Uredbom se određuju pravna lica, odnosno udruženja u kojima se formiraju službe zaštite i spašavanja koje će djelovati na području Tuzlanskog kantona, vrste službi, zadaci i način popune službe ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima. Također se određuje organ civilne zaštite Kantona koji će zaključiti ugovor sa pravnim licem, odnosno udruženjem, o međusobnim pravima i obavezama u obavljanju poslova zaštite i spašavanja kada se angažuju za potrebe Kantona a sadrži i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad tih službi.
Vlada je donijela Uredbu o kantonalnim administrativnim taksenim markama. Ovom uredbom uređuje se emitovanje i distribucija administrativnih taksenih maraka. Također je donesen Pravilnik o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o javno – privatnom partnerstvu. Pravilnikom se propisuje postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje saglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu u dijelu usklađenosti prijedloga projekta s budžetskim projekcijama i planovima, te fiskalnim rizicima i ograničenjima, propisanim posebnim propisima, kao i o finansijskoj i fiskalnoj održivosti prijedloga, obavezni prilozi uz zahtjev, te kriteriji za dobijanje saglasnosti.
Vlada TK dala je saglasnost za dozvoljeno prekoračenje na transakcijskom računu Budžeta TK u iznosu do 4 miliona KM. Takodjer je Vlada dala saglasnost Ministarstvu finansija za zaključivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu u okviru JRT Budžeta Tuzlanskog kantona kod NLB Banke d.d. Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona dopunila je Odluku o određivanju stalnih radnih tijela Vlade TK, organa uprave i upravnih organizacija za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada. Dopuna se odnosi na vanjske saradnike u Komisiji za utvrđivanje ispunjavanja propisanih veterinarsko zdravstvenih uslova i uslova zastite okoline u pogledu lokacije za izgradnju, gradnju, tehničkog uređenja, opreme, načina rada stručnih zaposlenika i zoo-higijene odnosno uslova upogledu infrastrukture i opreme u objektu, prikladnosti sistema unutrašnjih kontrola u odnosu na tehnološke postupke koji će se provoditi u objektu.

 

88 000 KM ZA OBNOVU CENTRALNOG GRIJANJA U 4 ŠKOLE

 

Vlada TK donijela je Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Za rekonstrukciju centralnog grijanja JU OŠ „Breške" Tuzla odobreno je 9.000,00 KM a JU Drugoj osnovnoj školi Srebrenik 35.000,00 KM. JU OŠ „Gračanica" Živinice za rekonstrukciju centralnog grijanja i dimnjaka dobit će 40.000,00 KM dok će JU OŠ „Banovići" Banovići dobiti 3.700,00 KM za rekonstrukciju centralnog grijanja PŠ Podgorje. Iznos od 70.000,00 KM za izgradnju fiskulturne dvorane bit će usmjeren JU OŠ „Sjenjak" Tuzla. JU Gimnazija" Mustafa Novalić" Gradačac za izgradnju školskog objekta obezbjeđeno je 30.000,00 KM.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli stana u vlasništvo Timi (Ibrahima)Salkić, članu porodice šehida – poginulog borca, iz Kalesije.
Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.
Vlada TK izmjenila je Odluku o formiranju Glavne centralne popisne komisije.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjene pozicije jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća. Vlada TK dala je saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto viši referent – vozač.
Vlada je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za prijem tri državna službenika. Riječ je o radnim mjestima stručni saradnik za visoko obrazovanje i nauku, stručni saradnik za finansijsko-materijalno poslovanje i poslove analize i kontrole i stručni saradnik za sport.
Vlada TK dala je saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Vlada je dala saglasnost i JU NUB „Derviš Sušić" Tuzla za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na radnom mjestu sistem inžinjer.
Vlada TK dala je saglasnost Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla za prijem stručnog savjetnika za saobraćajnu i mašinsku grupu predmeta.
Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za prijem dva državna službenika u radni odnos. Riječ je o radnim mjestima glavni kantonalni inspektor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i stručni savjetnik za informatičke poslove - programer.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Upravni odbor Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike TK, na period od 4 godine. Također je imenovan Upravni odbor Veterinarskog zavoda TK na period od 4 godine.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15