Informacija sa 15. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Definisani strateški ciljevi Vlade za 2014. godinu

 

Na vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je nacrte programa rada za narednu godinu, koji sadrže i precizne planove rada ministarstava i uprava. Programima rada za 2014. godinu definisani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će provoditi svako pojedino ministarstvo i uprave.

Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja. Temeljna vodilja za izradu programa rada Vlade TK bilo je očuvanje postojećih radnih mjesta i stvaranje uslova za otvaranje novih, uključiv i održiv sistem socijalne zaštite zasnovan na individualnim potrebama korisnika, razvijen sistem institucionalnih i vanistitucionalnih oblika socijalne zaštite, održiv povratak raseljenih osoba i povratnika.

Neki od ciljeva u predstojećoj godini su unaprjeđenje ambijenta za razvoj male privrede, jačanje internih upravljačkih kapaciteta u malim i srednjim preduzećima i obrtu, razvoj poduzetničke infrastrukture i turizma na području Tuzlanskog kantona kao i promocija turističkih potencijala, informatizacija zdravstvenog sistema na području kantona, deminiranje, uspostavljanje novog sistema raspodjele finansijskih sredstava u oblasti stambenog zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica, uvećanjem kreditnih sredstava u odnosu na bespovratna sredstva, stvaranje efikasnog sistema korištenja prirodnih bogatstava kao i masovnije korištenje prirodnih resursa.


Vlada TK utvrdila je nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Neka od predloženih rješenja tiču se osnivanja i rada škole, prava i obaveza roditelja, načina imenovanja i nadležnosti organa škole, autonomije škole, statusa učenika i nastavnika i drugih pitanja koja se uređuju ovim zakonom. Razlog donošenja Zakona je usklađivanje odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju sa jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, odgovarajućim odredbama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, potreba popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona.

 

JESENJA SJETVA OBAVLJENA NA 98% POVRŠINA

Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Plana jesenje sjetve u 2013. godini za područje Tuzlanskog kantona. Prema podacima nadležnih općinskih organa Kantona planirana sjetva obavljena je na 7.054,5 ha ili 97,6 % planiranih površina a što se vidi iz prethodne tabele. Najveće površine zasijane su pšenicom 3.547 ha, odnosno 99,6 % od planiranih površina, a 50 % od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.368 ha, odnosno 100 % od planiranih površina. Od industrijskog bilja od planirana 5 ha zasijana su 4,5 ha što je 90 % u odnosu na plan. Povrtnim biljem ( crveni luk, salata, špinat i grašak i dr. ) zasijano je 538 ha, a što je 99 % u odnosu na plan. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama Kantona je različit i kreće se od 62,27 % na području općine Teočak do 110,32 % na području općine Gradačac ili u prosjeku jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona je realizovana sa 97,59 %. Značajno je istaći da i pored opšte ekonomske krize i visokih cijena repromaterijala sjetva pšenice kao najvažnije strne kulture je nešto povećana u odnosu na prošlu godinu čemu je doprinjelo davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini poljoprivrednim proizvođačima i realizacija Projekta sufinansiranja sjetve pšenice koji je finansirala Federalna dirakcija robnih rezervi. Izvještaj obuhvata i mjere koje je neophodno poduzeti u cilju povećanja sjetvenih površina u jesenjoj sjetvi u narednom periodu poput unaprjeđenja proizvodnje žitarica, a posebno merkantilne pšenice, sufinansiranja sjetve pšenice, podsticanja sjetve krmnih kultura te edukacije poljoprivrednih proizvođača.
Vlada TK dala je saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini. Programom se utvrđuje visina sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, način raspodjele namjenskih sredstava i način realizacije. Prikupljena sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta mogu se koristiti za izradu projekta višenamjenskog vrednovanja korištenja zemljišta, izradu karata upotrebnih vrijednosti zemljišta kao i za provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta. U Program su, između ostalog, uvršteni i nerealizovani projekti iz Programa utroška sredstava od naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2011. i 2012.godinu. Nerealizovani projekti iz Programa za 2012. godinu su projekti čija je realizacija odobrena, ali nisu realizovani do kraja budžetske godine, dok je iz Programa za 2011. godinu planirana realizacija Tehničko–tehnološkog projekta uređenja zemljišta na lokalitetima Mionice, D. Hrgovi, Zelinja Donja I Skugrić II, općine Gradačac, koji do sada nije realizovan jer nije izvršen tehnički prijem radova.
Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK a na osnovu mišljenja Ureda za reviziju i Kantonalnog pravobranilaštva, Vlada Tuzlanskog kantona je zaključila da ponuđeni Ugovor o zajedničkom finansiranju i izvođenju radova uređenja korita rijeke Spreče ne treba potpisati jer nisu ispoštovane sve zakonske odredbe prilikom procedure potpisivanja ugovora.

 

ODLUKE O UNUTRAŠNJOJ PRERASPODJELI

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je niz odluka o unutrašnjoj preraspodjeli između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 1.130.900,00 KM. Unutrašnja preraspodjela je predlažena u cilju obezbjeđenja sredstava za bruto plaće i naknade plaća.
Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar-decembar 2013. godine. Predloženi pregled odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period oktobar-decembar 2013. godine je izmijenjen u cilju obezbjeđenja dodatnih sredstava u operativnom planu za izmirenje obaveza po osnovu plaća i naknada zaposlenih, troškova pritvora i materijalnih troškova, posebno u dijelu koji se odnosi na komunalne i ugovorene i druge posebne usluge. Izvršene su unutrašnje preraspodjele rashoda i izdataka, kako unutar pojedinih korisnika, tako i između korisnika u skladu sa članom 20 Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Ovim izmjenama visina odobrenih sredstava u operativnom planu za period oktobar-decembar 2013.godine ostaje nepromijenjena.
Vlada TK donijela je 4 odluke kojim se odobravaju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija". Riječ je o sredstvima na ime troškova upravljanja kreditom, kreditora (UniCredit Bank Austrija AG), u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.
Vlada TK donijela je Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku omogućeno je ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona i utvrđeni izvori finasiranja tih prava. Sredstva za finansiranje primarne zdravstvene zaštite povratnika bit će obezbijeđena Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u iznosu do 600 000,00 KM od čega bi Dom zdravlja Čelić dobio do 32.000,00 KM, Dom zdravlja Doboj Istok do 115.000,00 KM, Dom zdravlja Kalesija do 6.500,00 KM, Dom zdravlja Kladanj do 36.500,00 KM, JZU Dom zdravlja Sapna do 372.000,00 KM i Dom zdravlja Teočak do 38.000,00 KM.

 

PRERASPODJELA UŠTEĐENIH SREDSTAVA

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu u okviru materijalnog zbrinjavanja socijalno ugroženih. Za sufinansiranje troškova električne energije u kolektivnim smještajima odobreno je 236.288,00 KM a za Finansiranje troškova nabavke (ogrjeva) uglja za raseljena lica u kolektivnim smještajima i najugroženije raseljene porodice u individualnom smještaju 73.574,00 KM.
Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Zbog unutrašnje preraspodjele u okviru Budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak a kao podrška povratku prognanih osoba za sanaciju i izgradnju stambenih objekata raseljenih odobreno je 246.763,30 KM, u cilju podrške zapošljavanju povratnika a kao subvenicija pravnim licima 45.000,00 KM te za projekte održivog povratka 250.000,00 KM.

 

PODRŠKA POVRATKU

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku kojom su odobrena sredstava Općini Živinice za izgradnju vodovoda u MZ Tupkovići. Iznos od 10.000,00 KM odobren je Općini Živinice kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekta održivog povratka a kao pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima. Sredstva su namijenjena kao učešće u izgradnji vodovoda u MZ Tupkovići, zaseocima Ciljuge, Čauševići, Samardžići i Glavica.
Vlada je dala saglasnost o odobravanju 25.000,00 KM Općini Gračanica za sufinansiranje asfaltiranja puta Donja Lohinja-Gornja Lohinja u dužini od 2599 metara. U Gornjoj Lohinji trenutno živi 196 stanovnika uglavnom prognanika koji su u MZ Gornja Lohinja našli stalno mjesto prebivališta kao i 5 povratničkih porodica srpske nacionalnosti. MZ Gornja Lohinja nema asfaltiranog puta, te su i mještani spremni u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima učestvuju u realizaciji projekta. Općina Gračanica je dala saglasnost za ovaj infrastrukturni objekat i uputila zahtjev za realizaciju pomoći u visini od 25.000,00 KM.
Vlada TK dala je saglasnost o odobravanju sredstava Općini Tuzla za sufinansiranje izgradnje vodovodne mreže u MZ Požarnica Tuzla. Iznos od 20.000,00 KM. Sredstva su namijenjena kao učešće u sufinansiranju izgradnje vodovodne mreže u MZ Požarnica Tuzla. U MZ Požarnica trenutno živi oko 100 domaćinstava od čega je 15% povratnika.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada TK dala je saglasnost na Protokol o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada. Povjerilac putem ovog Protokola vrši reprogram obaveza dužnika po osnovu obračunate a neuplaćene koncesione naknade zaključno sa 20.12.201 3.godine u ukupnom iznosu od 752.400,89 KM od čega po osnovu jednokratne koncesione naknade iznos od 424.999,80 KM i p o osnovu tekuće koncesione naknade iznos od 327.401,09 KM , na period od 30 dana, počev od 01. 01.2014 godine do 31.01.2014.godine.
Vlada je donijela pojedinačne odluke o odobravanju sredstava u skladu sa Programom raspodjele sredstava sa pozicije organizacije i udruženja.
Vlada TK odobrila je 30.000,00 KM Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj, Bijeljina – Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština tuzlanska, kao finansijsku pomoć za realizaciju projekata vezanih za obnovu i sanaciju vjerskih objekata. Također je Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom odobreno 76.000,00 KM kao finansijska pomoć za realizaciju projekata vezanih za izgradnju i obnovu vjerskih objekata. Iznos od 46.114,00 KM odobren je Katoličkoj crkvi – Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije" Breške kao finansijska pomoć za realizaciju projekata vezanih za izgradnju i sanaciju vjerskih objekata.
Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju 12.925,00 KM
Općini Čelić za finansiranje projekta "Uređenje izletišta u Mjesnoj zajednici Ratkovići na lokalitetu Palučak".
Vlada TK prihvatila tekst aneksa kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja te tekst Sporazuma o utvrđivanju iznosa i načinu isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2014. godinu.
Vlada je donijela Odluku kojom ovlašćuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona da u ime i za račun Vlade Tuzlanskog kantona poduzme sve potrebne pravne radnje i aktivnosti vezano za pregovaranje i zaključivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture na području Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst sporazuma o obrazovanju mirovnih vijeća za rješavanje kolektivnih radnih sporova u oblastima osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja.
Vlada je donijela zaključak kojim zadužuje Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, da sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, zaključi Ugovor o zakupu korištenja dijela poslovnog prostora u zgradi "SODASO" za potrebe Odjeljenja u Tuzli, uz obavezu plaćanja naknade po 1m2=10 KM za površinu od 99,45 m2 što ukupno mjesečno iznosi 994,50 KM sa uračunatim PDV-om i to od 01.01.2014. godine, zaključeno sa 31.12.2014. godine.
Vlada je odbila prigovor Ibrahima Lapandića na rješenje Vlade TK o razrješenju kao neosnovan, na osnovu mišljenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
Vlada je dala saglasnost za preuzimanje državnog službenika iz Ureda Vlade TK u Ministarstvo pravosuđa i uprave TK.
Vlada je prihvatila Informaciju o sazivanju XV Skupštine dioničara Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK je dala saglasnost na imenovanje Kemala Nurkića za direktora JP RTV TK na mandat od 4 godine.
Vlada je imenovala Upravni odbor JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK
Vlada TK također je dala saglasnost na Odluku UO JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla o razrješenju i imenovanju novog vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove.
Vlada je imenovala punomoćnike koji će, u ime osnivača, vršiti ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla".
Vlada TK je na vanrednoj sjednici razriješila i privremeno imenovala više Školskih odbora.
Vlada je razriješila dužnosti direktora Zavoda zdravstvnog osiguranja TK i imenovala novog do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog, a najduže tri mjeseca.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15