INFORMACIJA SA 14. REDOVNE SJEDNICA VLADE TK

NAJAVLJEN PROJEKAT ZAPOŠLJAVANJA BORACA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Analizu socijalno-statusnih pitanja boračke populacije TK. Riječ je o redovnoj godišnjoj analizi koja pokazuje da su aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja bile usmjerene na dalje poboljšanje položaja boraca i članova njihovih porodica putem efikasnijeg i ekonomičnijeg postupka ostvarivanja utvrđenih dopunskih prava. U narednom periodu, Ministarstvo će, između ostalog, raditi na uspostavljanju novog sistema raspodjele finansijskih sredstava u oblasti dopunskih prava, prevashodno u segmentu stambenog zbrinjavanja. Jedan od načina je uvećanje kreditnih sredstava u odnosu na bespovratna sredstva te utvrđivanje namjenskih sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica a u svrhu polaganja pripravničkog ispita.

U planu je i finansiranje programa zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica, završetak spomen obilježja herojima odbrambeno- oslobodilačkog rata 92 -95 i donošenje novih i inoviranje podzakonskih propisa u svrhu bržeg i efikasnijeg ostvarivanja dopunskih prava.
Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli osam stanova u vlasništvo pripadnicima boračke populacije. Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, kao jedno od dopunskih prava, predviđeno i pravo na dodjelu stana u vlasništvo. Stanove su dobili Šehzada Kišić (Mehmed), član porodice šehida- poginulog borca iz Lukavca, Nurdin Redžić (Nurija), ratni vojni invalid iz Lukavca, 3. Hanča Kovačević (Eugen), član porodice šehida-poginulog borca iz Tuzle, Sabrija Tahirović (Sabit), Jasmin Salihović (Ismet), Bego Mehičić (Hrusto), Hajrudin Malagić (Ago) i Akif Jahić (Muharem) ratni vojni invalidi iz Tuzle.
Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko invalidske zaštite u 2013. godini. Razlog za izmjene programa su nedostatna sredstva te potreba unutrašnje preraspodjele u okviru dopunskih prava iz BIZ-a i ostala izdvajanja za korisnike boračko - invalidske zaštite tako da se sredstva namiruju umanjenjem jednokratne novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za 15.000,00 KM.
Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Radi se o prolongiranju ovog vida zdravstvene zaštite i u toku 2014.godine. Odlukom je predviđeno da ratnim vojnim invalidima i članovima uže porodice ratnog vojnog invalida, koji su zaposleni u preduzećima koja ne vrše redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Zavod zdravstvenog osiguranja ovjeri legitimacije, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze, po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.


KONKRETNE MJERE ZA POTREBE MLADIH

Vlada je prihvatila Akcioni plan za mlade TK. Plan definiše aktivnosti i daje prijedloge za konkretne mjere o tome šta bi se moglo odmah uraditi kako bi se odgovorilo na potrebe mladih u Tuzlanskom kantonu. Ovim dokumentom Vlada TK namjerava kreirati socijalnu i kulturnu sredinu u skladu sa potrebama mladih, te omogućiti mladima da lakše pronađu svoje mjesto u društvu i budu zadovoljni, aktivni, produktivni i uspješni mladi ljudi. Oblasti koje su obuhvaćene ovim planom su obrazovanje, zapošljavanje, poduzetništvo, zdravstvena zaštita i socijalno i stambeno zbrinjavanje. Dokument sadržajno i strateški prilazi rješavanju problema i zadovoljavanja potreba mladih. Prema ovom dokumentu stalna konsultacija relevantnih subjekata u realizaciju aktivnosti, doprinijet će aktualizaciji strategije u skladu s trenutnim potrebama i redefinišu problema i potreba mladih.
Vlada je usvojila Analizu liza efekata o zapošljavanju osoba sa visokom stručnom spremom koje odrađuju pripravnički staž u TK 2012/2013. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona i ministarstva su u Budžetu TK za 2013. godinu planirali sredstva u ukupnom iznosu od 1.166.200,00 KM za odrađivanje pripravničkog staža ili volontiranje za 318 osobe. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje su obezbijedili sredstva od 822.192,00 KM, kojima će se omogućiti zapošljavanje 198 osoba, od čega 99 osoba sa VSS/VŠS i 99 osoba sa SSS. Ovaj program je započeo u 2012. godini i nastavio se u 2013. godini. Kako su u ovu analizu uključene samo osobe sa VSS to su sredstva koja je obezbijedila Služba za zapošljavanje TK u saradnji sa Federalnim zavodom podijeljena (411.096,00) i sabrana sa sredsvima koja su obezbijedile Općine TK-a i Ministarstva TK-a. Ukupna izdvajanja sredstava iznose 2.402.113,00 KM što je omogućilo odrađivanje pripravničkog staža za 872 osobe.
Vlada TK izmjenila je Odluku o prijemu 15 diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika-volontera. Nakon završene procedure izbora kandidata koji su zadovoljili uslove za prijem, konstatovano je da je uslove za prijem ispunio znatno veći broj kandidata u odnosu na planirani broj. Izmjena podrazumijeva da će ukupno 22 diplomirana pravnika biti primljeno za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, na period do dvije godine bez zasnivanja radnog odnosa kako bi bili osposobljeni za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i stekli potrebno radno iskustvo.


ZA PROJEKTE ODRŽIVOG POVRATKA 250.000,00 KM

Vlada je dala saglasnost na odluku o utvrđivanju rasporednog naloga sredstava za projekte održivog povratka u općinama Tuzlanskog kantona i Republike Srpske. Ovom odlukom, a u cilju podrške povratka prognanih osoba na području općina/opština Tuzlanskog kantona i Republike Srpske u 2013. godini, raspoređuju se novčana sredstva za dodjelu donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka povratnicima u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM. Za područje Tuzlanskog kantona sredstva u iznosu do 112.000,00 KM će se dodijeljivati povratnicima u općinama na području Tuzlanskog kantona. Za područje Republike Srpske sredstva u iznosu do 138.000,00KM će se dodjeljivati povratnicima u Bijeljini, Bratuncu, Doboju, Loparama, Milićima, Modriči, Osmacima, Srebrenici,Šekovićima, Ugljeviku, Vlasenici, Vukosavlju i Zvorniku. Sredstva su raspodijeljena u omjeru 55%:45% iz razloga što je mnogo veći broj prijava iz opština Republike Srpske (400) nego iz općina Tuzlanskog kantona (125). Prema preliminarnoj listi broj korisnika koji će dobiti donacije uiznosu do 7.000,00 KM po korisniku u Republici Srpskoj je 32 dok je 29 korisnika na području Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava Općini Tuzla za realizaciju isplate obaveza sanacije cijevi kanalizacione mreže u izbjegličkom naselju Mihatovići. Iznos od 500,00 KM namijenjen je kao učešće u isplati obaveza sanacije cijevi kanalizacione mreže u izbjegličkom naselju Mihatovići.
Vlada TK dala je saglasnost Odluku o prenosu 40.000,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju III Programa zapošljavanja Roma u 2013. godini. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2013. godinu planirana su sredstva od 40.000,00 KM na budžetskoj poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u svrhu zapošljavanja Roma.


PENZIONISANJE 11 ZAPOSLENIKA SREBRNIČKOG INTERPLETA

Vlada TK donijela je Odluku o prenosu sredstava Federalnom zavodu penzionog/mirovinskog i invalidskog osiguranja, Kantonalnoj administrativnoj službi Tuzla na ime uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za dio zaposlenika DD ,,Interplet", Brčko, PJ Srebrenik. Riječ je o iznosu od 25 hiljada KM za socijalno zbrinjavanje odnosno uplatu doprinosa za penzijsko i nvalidsko osiguranje 11 radnika koji do kraja 2014. stiču uslove za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u likvidiranom Dioničarskom društvu ,Interplet" Brčko, PJ Srebrenik.
Vlada je donijela Odluku o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada TK je zatražila od Kantonalnog poreznog ureda Tuzla za preknjižavanjem iznosa 4.915,16 KM koji je upotrijebljen za zbrinjavanje zaposlenika privrednog društva ,,Interplet" Srebrenik.
Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o prenosu od 91.525,92 KM Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi uplate dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 12 radnika privrednog društva „Konjuh" d.d. Kladanj za period 01.01.2005.-31.12.2010. godine.
Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Tekuća rezerva" za pomoć zaposlenicima u cilju održavanja, funkcionisanja i zaštite objekta Hotel „Muška voda" Kladanj za period oktobar - decembar 2013. godine.

14RSVTK 23122013

SREDSTVA ZA EKOLOŠKE PROJEKTE

Vlada je utvrdila Program o djelimičnoj raspodjel i sredstava za utrošak prihoda od koncesija za 2013. godinu un ukupnom iznosu 28.270,56 KM za realizaciju Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.
Vlada je odobrila 500.000,00 KM Općini Srebrenik na ime finansiranja Projekta toplifikacije grada Srebrenika. Općina Srebrenik obratila se Vladi Tuzlanskog kantona za finansiranje realizacije I faze Projekta toplifikacije grada Srebrenika. Idejnim projektom je predviđeno da kotlovnice kao energent koriste biomasu kao najprihvatljiviji energent sa ekološkog i ekonomskog aspekta. Ukupna vrijednost navedenog projekta je 5.000.000 KM od čega bi, prema prijedlogu Općine Srebrenik, dio prve faze projekta toplifikacije trebao biti finansiran sredstvima Vlade, odnosno Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u iznosu 1.000.000 KM. Navedeni iznos bi bilo potrebno obezbijediti u dva dijela, na način da se 500.000 KM osigura u 2011. godini a drugi dio u iznosu od 500.000 KM u periodu 2012. – 2013. godina. Ostatak sredstava za realizaciju cijelog projekta u iznosu od 4.000.000 KM bi bio obezbijeđen iz proračunskih sredstava općine Srebrenik i drugih izvora.
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je isplatu 39.960,00 KM Javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja za projekat iz oblasti zaštite okolice odnosno ugradnju i postavljanje novih prozora u prostorijama ustanove.
Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju 150.000 KM sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice. Dvanaest privatnih preduzeća ispunila su sve uslove predviđene javnim konkursom i Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada. Riječ je o firmama sa područja općina Tuzla, Lukavac, Živinice, Gračanica, Sapna, Čelić i Doboj Istok.


REZULTATI SARADNJE SA NVO

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o rezultatima saradnje i partnerstva sa nevladinim sektorom u pružanju socijalnih usluga. Na području Tuzlanskog kantona registrovano je oko 2000 udruženja. Pored ovih udruženja, značajan broj registrovan je na federalnom ili državnom nivou a djeluju na području TK. Putem programskih aktivnosti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je u 2012. godini podržalo programe i projekte NVO-a koje djeluju u oblasti socijalne zaštite sa više od milion KM a u 2013. sa 695 hiljada. Ova sredstva su značajna podrška NVO-a u namicanju donatorskih sredstava koja omogućavaju njihovu održivost i kontinuitet u pružanju socijalnih usluga i sprovođenju mjera i aktivnosti koje doprinose unapređenju kvaliteta socijalnih usluga i socijalne zaštite na području Tuzlanskog kantona. Rezultati analize budžetskih sredstava NVO-a, sa kojima je uspostavljena saradnja i partnerstvo u 2013. godini, pokazuju da je ukupan iznos njihovih budžetskih sredstava 11.395.238,00 KM. Imajući u vidu navedene efekte saradnje potrebno je nastaviti i intenzivirati saradnju i partnerstvo putem blagovremenog uključivanja Ministarstva i drugih institucija u partnerski rad na kreiranju i apliciranju projekata sa NVO-a, u cilju dobijanja finansijske podrške i realizacije projekata u skladu sa prioritetnim potrebama.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o obrazovanju odraslih. Riječ je o zakonu koji reguliše obrazovanje osoba koje su starije od 15 godina a koje nisu završile osnovno obrazovanje ili starije od 18 godina koje imaju završenu osnovnu školu i koje se još školuju a da pri tom nemaju status učenika ili studenta. Novi Zakon, između ostalog, reguliše načela, ciljeve i vrste obrazovanja te ukazuje na značaj školovanja. Pored toga, definisano je i osnivanje centra za obrazovanje odraslih kao specifičnih ustanova za obrazovanje odraslih te registar takvih ustanova.


POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA I UDRUŽENJIMA

Vlada TK donijela je Program raspodjele 152.114,00 KM kao pomoć vjerskim zajednicama za 2013. godinu. Islamskoj zajednici - Muftijstvu Tuzlanskom bit će usmjereno 76.000,00 KM, Katoličkoj crkvi - Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Breške 46.114,00 KM dok će Srpska pravoslavna crkva – Crkvena opština Tuzla dobit 30.000,00 KM.
Vlada je donijela Odluku o izmjeni Programa raspodjele sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona.
Vlada TK dala je saglasnost na izmjenu i dopunu Programa raspodjele sredstava za „Nauku" za 2013. godinu.
Vlada TK dala je saglasnost na Program raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2013.godinu. Sredstva u visini od 17.807,00 KM bit će raspodijeljena neprofitnim organizacijama i udruženjima, a na osnovu podnesenih programa odnosno projekata koji se odnose na organizaciju akcija dobrovoljnih darivanja krvi na terenu.
Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici donijela je Odluku kojom odobrava sredstva u visini od 18.497,00 KM Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na ime sufinansiranja učešća predstavnika TK u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – na ime redovnih aktivnosti tri člana ANUBiH predstavnika Tuzlanskog kantona u 2013. godini.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava za troškove smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja studenata iz Palestine u akademskoj 2013/2014. godini. Riječ je o troškovima partipacije i troškova školarine 7 studenata iz Palestine kojim će biti omogućen smještaj i ishrana u Studentskom centru Tuzla.
Vlada TK donijela je donijela više odluka o odobravanju sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih.
Vlada je donijela i pet odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2013.
Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Program raspodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice – Mediji za 2013. Godinu u ukupnom iznosu od 70 .000 Kmod čega 42 .000,00 KM za medije u privatnom sektoru (privatna preduzeća), 17.500,00 KM za medije u javnom sektoru (javna preduzeća) i 10.500,00 KM za neprofitne organizacije koje obavljaju i poslove javnog informisanja.
Vlada je dala saglasnost na prijedlog Programa raspodjele sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa TK u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2013. godinu.


OSTALE ODLUKE

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona. Ministarstvu zdravstva dostavljeni su zahtjevi proizvođača lijekova"Pfizer BH" d.o.o. Sarajevo i ,,Abbott" d.o.o. Sarajevo u kojem traže da se na 'Pozitivnu listu lijekova Tuzlanskog kantona vrate donosno uvrste lijekovi koji su se nalazili na pozitivnoj listi lijekova, za koje njihovim propustom, u predhodnom postupku nisu naveli da daju saglasnosi na korigovane cijene lijekova.
Vlada TK prihvatila je Informaciju o pojavi mlijeka sa povećanim sadržajem aflatoksina M1 u konzumnom mlijeku i njegovom zbrinjavanju na području Tuzlanskog kantona u 2013.
Vlada TK prihvatila je Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2013/2014.
Vlada je prihvatila Infrmaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije TK. Planirane i ostvarene aktivnosti za 2013. godinu bile su u funkciji dugoročnog obezbijeđenja kupaca slanom vodom, izgradnje dvije istražno - eksploatacione bušotine te rekonstrukcije 2,5 km sonovoda. Planiranim i ostvarenim aktivnostima uvažava se trenutno stanje hemijskog sektora TK, kao i aktivnosti koje se planiraju poduzeti s ciljem obezbjeđenje dugoročno iskazanih potreba za slanom vodom, uz povećanje stepena iskorištenosti industrijskih rezervi soli po komori. Tuzlanski kanton ima većinsko učešće državnog kapitala od 73 % u Rudniku soli „TUZLA" D.D. Tuzla, koji vrši eksploataciju ležištakamene soli „Tetima" i daje istom određenu finansijsku podršku svake godine, u svhu inplementacije razvojnih projekata koji se odnose na rudarske objekte odnosno izradu istražno-eksploatacionih bušotina. Sufinansiranje od strane Vlada Tuzlanskog kantona je veoma bitno, iz razloga sve veće potrebe proizvodnje slane vode, kojom se snabdjevaju hemijska industrijska postrojenja „SOLANA" u Tuzli i „SISECAM" u Lukavcu, kao i slana jezera preduzeća „Pannonica" u Tuzli.
Vlada je prihvatila Nacrt Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2014.godinu. Vlada je donijela Odluku o raspodjeli prihoda prikupljenih od naknada za izvršene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu i prihoda prikupljenih od izdatih svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja. Ovom Odlukom vrši se raspodjela prihoda prikupljenih u skladu sa odredbama Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko - zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Pravilnika o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja, koji su prihodi Budžeta Tuzlanskog Kantona.
Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije tekuća rezerva. Riječ je o 4.603,86 KM preostalih nakon nabavke oprema za reprodukciju digitalnih audio/video zapisa za koje je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona u novembru odobren iznosu od 10.000,00 KM. Preostala sredstva bit će iskorištena za nabavku kancelarijskog namještaja.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim zadužuje Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da pokrene postupak za izdavanje stana u Lukavcu u ul. Armije BiH u stambeno-poslovnom objektu D7-D8 po cijeni od 28O KM mjesečno odnosno 3,5 KM/m², u roku od dva mjeseca, uz obavezu zakupoprimca za plaćanje režijskih obaveza, što bi se definisalo ugovorom. Ukoliko Ured za zajedničke poslove ne bi u navedenom roku izdao stan pod zakup po navedenoj cijeni, zadužuje se da pokrene postupak za izdavanje stana pod zakup po cijeni od 250 KM mjesečno odnosno 3,03 KM/m².
Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o davanju saglasnosti na raspodjelu sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM.
Vlada je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o davanju saglasnosti na raspodjelu sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja na području TK, u ukupnom iznosu od 350.000,00 KM.
Vlada TK imenovala je komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora i Anexa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u TK.
Vlada TK prihvatila Izmjene vodiča kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona.
Vlada je prihvatila Konačni izvještaj o realizaciji preporuka za unapređenje poslovnih aktivnosti i preporuka za otklanjanje uočenih propusta u 2012. godini kod revidiranih budžetskih korisnika datih od strane Ureda za internu reviziju.
Vlada Tuzlanskog kantona razriješila je predsjednika, članove i sekretara Savjeta za sport Tuzlanskog kantona.
Vlada je zbog povećanog obima posla dala saglasnost na dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.
Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja.
Vlada je prihvatila izjašnjenje resornog ministarstva u vezi sa zahtjevom Unije studenata Univerziteta u Tuzli.
Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o načinu regulisanja obaveza nastalih obavljanjem poslova čuvarske službe, stručnih poslova u pogledu gospodarenju privatnim šumama i finansiranju troškova čuvarske službe i troškova obavljanja stručnih poslova u privatnim šumama za 2013. godinu.
Vlada TK prihvatila je mjere za prevazilaženje postojećeg stanja stanja sa prijedlogom sanacije deficita, odnosno gubitka JZU UKC Tuzla.
Vlada TK prihvatila je tekst Protokola između Vlade Tuzlanskog kantona i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla o dospjeću obaveza po osnovu kamata i glavnice u 2013. godini u iznosu 3.240.824,51 KM, odnosno (1.657.007,26 Eur-a).
Vlada je prihvatila tekst Sporazuma za 2013. godinu između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla o otpustu obaveza po osnovu kamata i glavnice u 2013. godini u iznosu 2.323.776,19 KM i to po osnovu glavnice sa dospjećem na dan 09.06.2012. godine u iznosu 1.529.226,24 KMi dio glavnice sa dospijećem na dan 09.12.2013. godine u iznosu 794.549,95 KM.
Vlada TK je donijela Odluku o otpustu dijela duga JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla po osnovu dospjeća obaveza za glavnicu u 2013. godini i to sa dospjećem na dan 09.06.2012. godine u iznosu 1.529.226,24 KM i dio glavnice sa dospijećem na dan 09.12.2013. godine u iznosu 794.549,95 KM, odnosno ukupno 2.323.776,19 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je i Informaciju o prekomjernom zagađenju zraka na području TK i preduzetim mjerama.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15