13.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 7/05, 7/07 i 11/08) premijer Kantona

 

S A Z I V A
13. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u ponedjeljak
02.12.2013. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. redovne i 11. vanredne sjednice Vlade Kantona.

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području TK;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

4. a) Razmatranje Izvještaja o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta TK za period 01.01. - 30.09.2013. godine;
b) Razmatranje Izvještaja o utrošku tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. -30.09.2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje Informacije o sufinansiranom deminiranju na području TK u 2013. god.;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

6. Razmatranje Informacije o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta TK na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2012. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje Programa javnih investicija TK 2014 – 2016. godina sa Listom prioriteta kandidiranih projekata;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

8. Razmatranje Programa „Business start up fond za mlade sa područja TK";
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava na ime nabavke obrazaca – Prijava poreza na imovinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju reprograma povrata novčanih sredstava po osnovu kredita odobrenog ZD „Rudnici Kreka" u Tuzli;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa III Ugovora o reprogramu povrata novčanih sredstava po osnovu kredita odobrenog po Ugovoru broj: 02/1-14-8838/99 od 30.08.1999. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih za 2013. godinu;
Obrađivač: Komisija za provođenje javnog poziva

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava za „Nauku" za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o broju studenata za upis na drugi ciklus studija – master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj 2013/14. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

19. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava općini Gradačac za projekat Uređenje gradske zelene površine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava općini Kalesija za projekte iz oblasti zaštite okolice;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava općini Sapna za projekat „Utopljavanje zgrade općine u Sapni;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava općini Doboj Istok za projekte iz oblasti zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje TK;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prijenosu sredstava za realizaciju projekta „Roma Action";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

22. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju preraspodjele sredstava u okviru Plana rada i Finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta TK za 2013. godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve u Planu rada i Finansijskom planu Direkcije regionalnih cesta TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine,turizma i saobraćaja i Direkcija regionalnih cesta TK

23. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem dva uposlenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

24. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnoti za prijem namještenika u Kantonalnom sudu u Tuzli i Općinskom sudu u Gračanici;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem dva državna službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

25. Razmatranje prijedloga za davanje saglasnosti Općinskom sudu Banovići za zakup kotla za centralno grijanje;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda TK;
Obrađivač: Ured Vlade

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka Javnog oglasa;
Obrađivač: Ured Vlade

28. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

29. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15