15.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona

S A Z I V A
15. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u
četvrtak 16.01.2014. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći
D N E V N I R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. redovne i 13., 14. i 15. vanredne sjednice Vlade Kantona.

1. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o prestanku primjene Zakona o preuzimanju prava osnivača prema RO Zavod za zdravstvenu zaštitu;
b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o preuzimanju osnivačkih prava
nad Zavodom za javno zdravstvo TK;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o zaštiti od buke;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

4. Razmatranje nacrta Programa borbe protiv korupcije na području TK i Akcioni plan za provedbu tog programa;
Obrađivač: Interresorna radna grupa

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o administrativnim taksenim markama;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o davanju saglasnosti za
sklapanje ugovora o javno - privatnom partnerstvu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u TK;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za dozvoljeno prekoračenje na transakcijskom računu Budžeta TK;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o formiranju Glavne centralne popisne komisije;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli stana u vlasništvo članu porodice šehida – poginulog borca;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta TK;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju stalnih radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave i upravnih organizacija za čiji rad će se isplaćivati novčana naknada;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Tuzli za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za prijem državnih službenika;
c)Rrazmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti JU NUB „Derviš Sušić" Tuzla za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme;
e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla za prijem državnog službenika u radni odnos;
f) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem dva državna službenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Pedagoški zavod TK i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

14. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15