14.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog Kantona", br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona

 

S A Z I V A
14. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u
ponedjeljak 23.12.2013. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći
D N E V N I R E D

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. i 13. redovne sjednice Vlade Kantona.

1. Razmatranje i utvrđivanje Nacrta Zakona o obrazovanju odraslih;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

2. Razmatranje Akcionog plana za mlade Tuzlanskog kantona za 2014. godinu;
Obrađivač: Radna grupa Vlade

3. Razmatranje Mjera za prevazilaženje postojećeg stanja sa prijedlogom sanacije deficita, odnosno gubitka JZU UKC Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU UKC Tuzla

4. Razmatranje Analize o socijalno statusnim pitanjima boračke populacije TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. Razmatranje Analize efekata o zapošljavanju osoba sa visokom stručnom spremom koje odrađuju pripravnički staž u TK 2012/2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje Informacije o rezultatima saradnje i partnerstva sa nevladinim sektorom u pružanju socijalnih usluga;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje Informacije o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području TK u sezoni 2013/2014. godina;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

8. Razmatranje Informacije o pojavi mlijeka sa povećanim sadržajem aflatoksina M1 u konzumnom mlijeku i njegovom zbrinjavanju na području TK u 2013. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje Informacije o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije TK;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

10. Razmatranje Konačnog izvještaja o realizaciji preporuka za unapređenje poslovnih aktivnosti (planiranja/izvršenja budžeta) i preporuka za otklanjanje uočenih propusta u 2012. godini kod revidiranih budžetskih korisnika datih od strane Ureda za internu reviziju;
Obrađivač: Ured za internu reviziju

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Pozitivne liste lijekova TK;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu sredstava Federalnom zavodu penzionog/mirovinskog i invalidskog osiguranja Kantonalnoj administrativnoj službi Tuzla na ime uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za dio zaposlenika dd „Interplet" Brčko, JP Srebrenik;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade TK kod Razvojne banke Federacije BiH;

c) Razmatranje Zahtjeva za preknjižavanjem uplata koje se odnose na zbrinjavanje zaposlenika društva „Interplet" Srebrenik;
Obrađivač: Ured premijera – savjetnik Igor Rajner i Ministarstvo industrije,
energetike i rudarstva

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli prihoda prikupljenih od naknada za izvršene veterinarsko – zdravstvene preglede i kontrolu i prihoda prikupljenih od izdatih svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

14. Razmatranje nacrta Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za 2014.godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko invalidske zaštite u 2013. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zgravstvenih legitimacija i uplati premija za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o dodjeli stanova u vlasništvo pripadnicima boračke populacije;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

18. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010020 Pomoć vjerskim zajednicama za 2013. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa raspodjele sredstava za organizacije i udruženja TK;
Obrađivač: Ured premijera

19. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mljadih";
Obrađivač: Ured premijera

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" za 2013. godinu;

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva";
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijemu pripravnika – volontera;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za troškove smeštaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja studenata iz Palestine u akademskoj 2013/2014. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

24. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Nauka";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava za „Nauku" za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama" za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Tekuća rezerva" 11050001;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prenosu sredstava Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi uplate dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

28. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena Vodiča kroz postupak za ostvarivanje prava
na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

29. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi pokretanja postupka za izdavanje stana u Lukavcu pod zakup;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

30. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općini Tuzla za realizaciju isplate obaveza sanacije cijevi kanalizacione mreže u izbjegličkom naselju Mihatovići;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o
utvrđivanju rasporednog naloga sredstava za projekte održivog povratka u općinama
/opštinama Tuzlanskog kantona i Republike Srpske;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu srestava JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju III Programa zapošljavanja Roma u 2013. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

31. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava privrednim društvima u privatnom vlasniš
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava općini Srebrenik na ime finansiranja Projekta toplifikacije grada Srebrenika;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

32. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o davanju saglasnosti na raspodjelu sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom ili drugom nesrećom u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM;

b) Razmatranje Odluke Kantonalnog štaba civilne zaštite o davanju saglasnosti na raspodjelu sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja na području TK, u ukupnom iznosu od 350.000,00 KM;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

33. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora i Anexa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u TK;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora i Anexa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

34. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika, članova i sekretara Savjeta za sport TK;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

35. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

36. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o untrašnjoj organizaciji Ministarstva industrije, energetike i rudarstva;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

37. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

38. a) Razmatranje teksta Protokola koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;

b) Razmatranje teksta Sporazuma o otpuštanju duga koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;

c) Razmatranje prijedloga Odluke o otpustu dijela duga Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

PREMIJER KANTONA

Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15