Registar administrativnih postupaka


Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva.

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.


Sektor energetike i rudarstva


AP                  Obrazac

MIER.SR.1     Dozvola za eksploataciju


MIER.SR.2
    Produženje dozvole za eksploataciju


MIER.SR.3
    Dozvola za potpunu i trajnu obustavu eksploatacije


MIER.SR.4
    Dozvola za izvođenje radova prema rudarskom projektu


MIER.SR.5
    Dozvola za upotrebu rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija-upotrebna dozvola


MIER.SR.6
    Privremena dozvola za izvođenje rudarskih radova


MIER.SR.7
    Konačna dozvola za izvođenje radova


MIER.SR.8
    Izvođenje geoloških istraživanja


MIER.SR.9
    Potvrđivanje količina i kvalitete mineralne sirovine


MIER.SR.10
  Ustupanje rezultata izvedenih geoloških istraživanja ležišta mineralnih sirovina


MIER.SR.11
  Koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

 

Sektor industrije

AP                  Obrazac

MIER.SI.1      Ispunjavanje uslova tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja, prerade i proizvodnje otpadnih materija i sekundarnih sirovina

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014