ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA


Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđene Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona kao i drugim zakonima i propisima na način da se osigura potpuno, efikasno i racionalno izvršavanje svih poslova.
Unutrašnja organizacija koja se utvrđuje ovim Pravilnikom zasniva se na slijedećim principima:
-racionalnosti i osiguranju uspješnog i efikasnog obavljanja svih poslova iz nadležnosti Ministarstva;
- grupisanje poslova u cjeline prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, vrsti i obimu, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo obavljanje;
- ostvarivanje pune i ravnomjerne zaposlenosti svih državnih službenika i namještenika;
- određivanju broja izvršilaca tako da bude adekvatan vrsti, obimu i složenosti poslova iz nadležnosti Ministarstva;
- pravilnoj raspodjeli poslova iz nadležnosti Ministarstva na poslove koje obavljaju državni službenici i poslove koje obavljaju namještenici.

Poslovi i zadaci u Ministarstvu obavljaju se u okviru slijedećih Odjeljenja:

  1. Odjeljenja industrije
  2. Odjeljenja energetike i rudarstva

Dio poslova iz nadležnosti Ministarstva izvršavaju namještenic izvan organizacionih jedinica kako je to utvrđeno Pravilnikom.


ODJELJENJE INDUSTRIJE


U Odjeljenju industrije obavljaju se stručni i drugi poslovi iz nadležnosti Ministarstva, a naročito: studijsko analitički, stručno operativni poslovi, poslovi upravnog rješavanja, normativno pravni poslovi, poslovi administrativno tehničke i pomoćne djelatnosti koji se odnose na:
- izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i akata i u vezi s tim utvrđene politike praćenje i proučavanje stanja u oblasti industrije Tuzlanskog kantona i davanja prijedloga za preduzimanje potrebnih mjera,
- izrada primarnih analiza kao i obrada podataka za izradu kompleksnih analiza u oblasti industrije,
- praćenje stanja i predlaganje odluka za podsticanje privrednog i društvenog razvoja kantona,
- praćenje i proučavanje dejstva i posljedica sistemskih rješenja utvrđenih u zakonima, drugim propisima i opštim aktima kojima se reguliše oblast industrije i izrada odgovarajućih analiza i izvještaja o tim pitanjima,
- sačinjavanje analiza na osnovu prikupljenih podataka od privrednih subjekata iz resorne oblasti Ministarstva,
- izrada programa, projekata, planova i procjena za određene oblasti,
- izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarjućih podataka,
- prikupljanja podataka, ponuda i pisma namjera stranih ulagača u industriju Tuzlanskog kantona u skladu sa propisima Federacije BiH,
- izradu budžetskog zahtjeva Ministarstva,
- pripremanje nacrta finansijskog plana i staranje o namjenskom trošenju sredstava za redovnu djelatnost Ministarstva,
- praćenje izvršenje budžeta u odnosu na planirana, doznačena i utrošena sredstva po pozicijama u Ministarstvu;
- izradu prijedloga programa i ostalih akata u vezi sa utroškom namjenskih sredstava iz nadležnosti ministarstva;
- praćenje rokova za plaćanje obaveza;
- stručno vođenje ekonomsko-finansijskih poslova za čije izvršavanje je zaduženo Ministarstvo,
- izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa,
- vodjenje prvostepenog i drugostepenog postupka, rješavanje najsloženijih upravnih stvari u upravnom postupku,
- pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona drugih propisa i općih akata povodom upita službi, pravnih osoba drugoh subjekata i građana,
- stručna obrada općih akata Ministarstva,
- pružanje pravne pomoći pravnim licima iz oblasti industrije,
- kucanje i umnožavanje akata,
- vršenje i druguh administrativno tehničkih, operativno tehničkih i pomoćnih poslova ako nisu u djelokrugu drugog Odjeljenja.

ODJELJENJE ENERGETIKE I RUDARSTVA


U Odjeljenju energetike i rudarstva obavljaju se stručni i drugi poslovi iz nadležnosti Ministarstva, a naročito: studijsko analitički, stručno operativni poslovi, poslovi upravnog rješavanja, normativno pravni poslovi, poslovi administrativno tehničke i pomoćne djelatnosti koji se odnose na:
- izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i akata i u vezi s tim utvrđene politike,
- praćenje i proučavanje stanja u oblasti energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i davanje prijedloga za preduzimanje odgovarajućih mjera,
- izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa iz oblasti rudarstva i koncesija,
- vodjenje prvostepenog i drugostepenog postupka,
- pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona drugih propisa i općih akata povodom upita službi, pravnih osoba drugoh subjekata i građana,
- izrada programa, projekata, planova i procjena za određene oblasti,
- izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala,
- praćenje energetskog bilansa,
- praćenje i proučavanje dejstva posljedica sistemskih rješenja utvrđenih u zakonima, drugim propisima i opštim aktima, kojim se reguliše oblast energetike i izrada odgovarajućih analiza i izvještaja o tim pitanjima,
- utvrđivanje koncepta zaštite životne sredine od energetskih uticaja i primjena revitalizacionih postupaka, kao i obrazovanje kadrova iz resorne oblasti u saradnji sa Federalnim ministarstvom energetike, rudarstva i industrije,
- utvrđivanje politike korištenja mineralnih sirovina na području kantona,
- vođenje postupka dodjele koncesija za predmete koncesije iz nadležnosti Ministarstva i predlaganje Vladi donošenje odgovarajućih odluka,
- praćenje realizacije zaključenih ugovora o koncesiji kao i izrada analitičke procjene o ostvarenim rezultatima i predlaganje stručnih mišljenja iz oblasti koncesija,
- utvrđivanje programa geoloških istraživanja na području kantona,
- stručna obrada općih akata Ministarstva,
- pružanje pravne pomoći pravnim licima iz oblasti energetike i rudarstva,
- vršenje i druguh administrativno tehničkih, operativno tehničkih i pomoćnih poslova ako one nisu u djelokrugu drugog Odjeljenja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145

GfITC2014