Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA PROGRAM SUBVENCIONISANJA REDOVNE KAMATE NA KREDITE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, PODUZETNICIMA I NOSIOCIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012 GODINU

Program subvencionisanja redovne kamate na kredite privrednim društvima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Tuzlanskog kantona za 2012 godinu ( u daljem tekstu Program) donesen je na osnovu člana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 2. Stav. 1. tačka 2. Ugovora o komisionim poslovima broj:0771-14-20064/11 od 29. 09. 2011. godine zaključenog između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Javni poziv za odabir kandidata za subvencioniranje redovne kamate na kredite u skladu sa Programom je bio otvoren dva mjeseca od 21.09.2012. do 21.11.2012. godine.

Opširnije...

POSLIJE ŽALBI - KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA PO KONKURSU ZA PRIJEM NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I SEKRETARA U RADNI ODNOS U ODNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA OD 07.08.2012.GODINE

Konkurs za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona od 07.08.2012.godine i Ispravke Konkursa od 15.08.2012.godine - Konkurs sa ispravkom zatvoren: 23.08.2012.godine.
Poslije žalbi - Konačna rang lista kandidata po konkursu za prijem nastavnika, stručnih saradnika i sekretara u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona od 07.08.2012.godine

Opširnije...

VLADA TUZLANSKOG KANTONA:

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12 i 13/12), na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, d o n o s i:

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 - Mediji za 2012. godinu

Opširnije...

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA SA POTROŠAČKE JEDINICE 11010024 – SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

Na osnovu člana 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog antona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 29. i 31. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/12 i 13/12) i članom 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 14/12), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, d o n o s i:

Obavještavamo sve zainteresovane podnosioce prijava koji nisu obuhvaćeni Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih da dokumentaciju koju su dostavili uz prijavu mogu preuzeti svakim radnim danom u narednih 15 dana u vremenu od 15:00 – 16:00 sati u zgradi Vlade Kantona, V sprat - kancelarija broj 50.

 KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA PROGRAME 6 I 7

Na osnovu poglavlja III. Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2012. godinu za programe broj 6 i 7, objavljenog 22.11.2012. godine u dnevnom listu "Oslobođenje", Ministarstvo razvoja i poduzetništva donosi i objavljuje:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15