Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2021/2022. godini

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2021/2022. godini (broj: 10/1-11-005261/22 od 10.03.2022. godine), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisuje

 


K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih
nacionalnih manjina u školskoj 2021/2022. godini

 


 

Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme

Na osnovu člana 39. Statuta JP RTV TK ("Službene novine TK", br. 12/17 i 3/20), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK i saglasnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona broj: 11/04-033199/21 od 05/01/2022. godine, objavljuje se

 


JAVNI KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme

 

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje posebnog ispita za taksi vozača da će se polaganje održati dana 16.03.2022. godine (srijeda) u u 12,00 sati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (ul. Mije Keroševića br. 20 - zgrada „Grafičar-RTV TK").

Prijavljeni kandidati su dužni prisustvovati lično, a u slučaju spriječenosti dolaska na polaganje ispita, dužni su o tome obavijestiti ovo Ministarstvo.

Napomena: Kandidati su obavezni ponijeti zaštitnu masku za lice.

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove iz Ponovljenog Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području TK

Na osnovu tačke 8. Operativnog priručnika Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje rang listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove iz Ponovljenog Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području TK :


Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019- subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj:10/18) i člana 78. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 23/21), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 


PROGRAM

raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019- subvencija troškova prevencije
ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije
za 2022. godinu


 

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj: 10/18) i člana 78. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj:23/21), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 


P R O G R A M

raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2022. godinu

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15