Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz ponovljenog Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu tačke 8. Operativnog priručnika Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje rang listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz ponovljenog Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona:Ponovljeni javni poziv za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-19-20026/21 od 21.09.2021. godine i Sporazuma zaključenog između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i UNDP-a broj: 12/1-19-027701/20 od 15.12.2020. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje:

 


P O N O V LJ E N I  J A V N I  P O Z I V

za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta
na području Tuzlanskog kantona

 

 

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu tačke 8. Operativnog priručnika Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje rang listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona:


Obavijest o izmjeni Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

O B A V I J E S T
o izmjeni Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih,
srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

 

 

U Javnom pozivu za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona, objavljenom dana 05.11.2021. godine, mijenja se tekst u dijelu tačke II Javnog poziva, a koji se odnosi na broj Službenih novina FBiH Zakona o računovodstvu i reviziji u FBIH, tako da umjesto ranijeg broja 83/09 treba da stoji broj Službenih novina FBiH "15/21". Isti tekst izmjene odnosi se i na Operativni priručnik.

Javni poziv za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-19-20026/21 od 21.09.2021. godine i Sporazuma zaključenog između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i UNDP-a broj: 12/1-19-027701/20 od 15.12.2020. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje:

 


J A V N I  P O Z I V

za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta
na području Tuzlanskog kantona


 

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne uspunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području TK

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne uspunjavaju uslove iz Javnog poziva
za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području TK

 

 

 

Aplikanti koji su ispunili uslove Javnog konkursa pozivaju se na potpisivanje ugovora u prostorije Ministarstva na adresi Rudarska 65, Tuzla u vremenskom periodu od 08.00 do 13.00 sati i to sljedećim redoslijedom:

-dana 04.11.2021. godine od rednog broja 1 do rednog broja 65;
-dana 05.11.2021. godine od rednog broja 66 do rednog broja 130;
-dana 08.11.2021. godine od rednog broja 131 do rednog broja 195;
-dana 09.11.2021. godine od rednog broja 196 do rednog broja 251.

Potpisivanjem ugovora stiču se uslovi za pokretanje postupaka i nabavke roba, usluga i radova od strane aplikanta/krajnjeg korisnika, te će se odobravati samo računi za refundaciju koji su izdati nakon datuma potpisivanja ugovora.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna