Poništenje / raspisivanje Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 5. i 26. stav (1) Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-34-4823/21 od 09.03.2021. godine, a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i tačkom I Odluke o poništenju Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona i raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-34-5074-3/21 od 19.03.2021. godine, na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj: 02/1-34-5074-1/21 od 16.03.2021. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona


P O N I Š T A V A

Javni konkurs za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u srednjim školama čiji je
osnivač Skupština Tuzlanskog kantona objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 20.10.2020. godine
i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 77/20 od 23.10.2020. godine


i raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
za imenovanje članova školskog odbora u srednjim školama čiji je osnivač
Skupština Tuzlanskog kantona

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15