Ponovni javni konkurs za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12), Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona; broj: 6/12), članom 101. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 9/15 i 6/16) i članom 125. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11, 9/15 i 6/16), te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-38-7981/17 od 4.4.2017. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donosi, o b j a v lj u j e:

 

 

PONOVNI JAVNI KONKURS
za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim i mješovitim školama, kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

 

 

A. OSNOVNE ŠKOLE:
1. JU Osnovna škola „Treštenica" Treštenica, Banovići
2. JU Osnovna škola „Orahovica" Orahovica Donja, Gračanica
3. JU Osnovna škola „Husino" Tuzla
4. JU Osnovna škola „Jala" Tuzla
5. JU Osnovna škola „Bašigovci" Bašigovci
6. JU Osnovna škola „Banovići Selo" Banovići Selo, Banovići
7. JU Osnovna škola „Humci" Humci, Čelić
8. JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić" Zelinja Donja, Gradačac
9. JU Osnovna škola „Puračić" Puračić, Lukavac
10. JU Druga osnovna škola Srebrenik
11. JU Osnovna škola „Gornja Tuzla" Gornja Tuzla, Tuzla

 

B. SREDNJE ŠKOLE:
1. JU Mješovita srednja škola Sapna
2. JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
3. JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla
4. JU Srednja muzička škola Tuzla
5. JU Gimnazija „Ismet Mujezinović" Tuzla

 

Opis pozicija:
Školski odbor upravlja školom, odgovoran je za utvrđivanje i provođenje politike škole, upravljanje radom škole i efikasno korištenje kadrovskih i materijalnih resursa.

U školske odbore vrši se izbor predsjednika i člana iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školu, odnosno predsjednika i člana iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim i mješovitim školama na period od četiri godine, osim za škole pod rednim brojem A.6., A.8., A.9., A.11. i B.5. u kojima se vrši izbor predsjednika školskog odbora i škola pod rednim brojem A.7. i A.10 u kojoj se vrši izbor člana školskog odbora iz lokalne zajednice na period utvrđen ranijim rješenjima o imenovanju školskih odbora.

Predsjednik i član školskog odbora se bira po principu kvaliteta i ravnopravne zastupljenosti kandidata. Sastav školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice onako kako ona izgleda u momentu imenovanja.
Vršenje dužnosti člana Školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade.

 

Kandidat za predsjednika i člana školskog odbora treba ispunjavati sljedeće uvjete:


a) Opće
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja javnog oglasa (za one koji rade ili su radili u organima državne
službe)
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- da nije kažnjavan u oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna
mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu
Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH.


b) Posebne
- da kandidat za predsjednika i člana školskog odbora ima višu ili visoku stručnu spremu ili
ekvivalent,
- da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva nakon sticanja više/visoke stručne
spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
- da nema privatni finansijski interes u školi za koju se kandiduje, i da nemaju drugih
smetnji za imenovanje utvrđene posebnim propisima,
- da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog budžeta
ili kantonalnog vanbudžetskog fonda,
-da nije zaposlenik škole u školi za koju se prijavljuje,
- sposobnost da savjesno, odlučno i odgovorno obavlja upražnjenu poziciju,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- da uživa ugled u lokalnoj zajednici.

 

Uz prijavu kandidata, na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o uslovima, kriterijima izbora imenovanja školskog odbora osnovnih škola kao javnih ustanova i Pravilnika o uslovima, kriterijima izbora imenovanja školskog odbora srednjih škola kao javnih ustanova, potrebno je dostaviti:
a) CIPS obrazac
b) Dokaz o školskoj spremi (diplomu)
c) Potvrdu o radnom iskustvu

 

Prijavni obrazac možete preuzeti sa web sajta Ministarstva www.monkstk.ba.

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na konkurs, moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta predviđenih Ponovnim javnim konkursom, izabrani kandidati su dužni dostaviti nakon provedene procedure izbora i to za Opće uslove alineja 3) - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, alineja 4), 5), 6), 7) i 8) - Izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadležnog organa, a za Posebne uslove alineja 3), 4), 5) i 6) - Izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadležnog organa.

 

Svi kandidati koji budu stavljani na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

 

Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:


Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog Kantona –

pisarnica Ureda za zajedničke poslove Tuzlanskog kantona
"Prijava na Ponovni javni konkurs, Komisiji za izbor Školskih odbora - ne otvaraj"
Rudarska 57, 75000 Tuzla

 

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa.


Ponovni javni konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i dnevnom listu „Oslobođenje".


Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prilozi:

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna