Program rada Ministarstva unutrašnjih poslova u 2015. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

U oblasti sigurnosti građana i unutrašnjih poslova u 2015. godini Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raditi će na ostvarenju cilja koji se odnosi na unaprjeđenje stanja lične i imovinske sigurnosti i zaštite ljudskih prava građana, te podizanje nivoa kvaliteta pružanja usluga stanovništvu Tuzlanskog kantona. U svrhu realizacije navedenog cilja, između ostalih, provoditi će se aktivnosti na efikasnijem provođenju krivičnih istraga i dokazivanju krivičnih djela, efikasnijem suprotstavljanju privrednom i organizovanom kriminalu te razvoju mehanizama za efikasnije suprotstavljanje korupciji. Ministarstvo će provoditi aktivnosti na implementaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2013.-2017. i donošenju Plana prevencije maloljetničkog prestupništva na području TK-a.
S ciljem unaprjeđenja stanja javnog reda i mira na području Tuzlanskog kantona raditi će se na uspostavi bolje saradnje policije i građana povratnika kroz koncept rada policije u zajednici i implementaciji projekta "Jačanje sposobnosti lokalne policije u pogledu sigurnosti povratka", a nastaviti će se sa razvojem koncepta rada policije u zajednici, kroz unaprjeđenje postojećih i uspostavljanje novih oblika saradnje i partnerskih odnosa između građana i policije. Policijska struktura će naročito biti usmjerena na prevenciju težih oblika narušavanja javnog reda i mira, kao i prevenciju masovnih oblika narušavanja javnog reda i mira, naročito na sportskim terenima.
U 2015. godini, u oblasti sigurnosti saobraćaja Ministarstvo unutrašnjih poslova, između ostalih, realizirati će aktivnosti kreiranja i primjene Programa preventivnog djelovanja u oblasti sigurnosti saobraćaja i Plana aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju nelegalnog taxi – prevoza. U svrhu ostvarenja strateškog cilja koji se odnosi na „Jačanje mehanizama sigurnosti i zaštite građana kroz unapređenje pravnog okvira, razvijanje operativne efektivnosti i efikasnosti službi Ministarstva unutrašnjih poslova za uspješnije suočavanje sa svim sigurnosnim izazovima" Ministarstvo će u 2015. godini realizirati aktivnosti koje se odnose na unaprijeđenje pravnog okvira iz oblasti unutrašnjih poslova kroz usvajanje kantonalnih propisa i usaglašavanje sa državnim i federalnim propisima, te donošenje nove ili izmjenu postojeće podzakonske regulative.
Unaprjeđenje upravljanja resursima Ministarstva kroz edukaciju i poboljšanje materijalno-tehničke opremljenosti organizacionih jedinica i uslova rada zaposlenih će, također, biti jedan od ciljeva Ministarstva unutrašnjih poslova u 2015. godini. U okviru navedenog, između ostalih, sprovesti će se aktivnosti na uspostavljanju sigurnosnog područja u zgradi MUP-a TK u skladu sa Pravilnikom o načinu obrade i rukovanja tajnim podacima MUP-a TK, uspostavljanju i opremanju prostorija za ispitivanje i saslušavanje lica u svim organizacionim jedinicama MUP-a TK u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH te nastavak renoviranja CIPS lokacija. Upravljanje ljudskim resursima i poboljšanje uslova rada zaposlenih, te razvoj i osavremenjavanje informaciono-telekomunikacionog sistema Ministarstva su oblasti u okviru kojih će MUP TK sprovesti niz aktivnosti u 2015. godini.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15