Komisija za izbor MUP TK

Postupajući po Zahtjevu Policijskog odbora MUP-a TK-a, a u skladu s odredbama čl. 231. do čl. 235. Zakona o upravnom postupku FBiH (Sl.novine 2/98 i 48/99),  Komisija za izbor MUP-a TK-a je, nakon razmatranja žalbi kandidata na objavljene liste kandidata sa rezultatima postignutim na svakom testu kao i konačne rezultate svih kandidata br. 08-02/2-05.1-2-1997-30/14 i  08-02/2-05.1-2-1997-31/14 od 03.12.2014. godine,  ocijenila da su žalbe kandidata pod šifrom 0562. i 0734. opravdane, i navedene Liste kandidata za čin "Policajac" i čin "Mlađi inspektor" u skladu s odredbama člana 232. stav 1. Zakona o upravnom postupku FBiH zamijenila, te u skladu sa  članom 52. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 6/06, 11/07 i 16/11) i članom 16. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 20.08.2014.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a,  objavljuje:

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15