USKORO BOLJI USLOVI ZA ŽIVOT DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA U TK

Omogućavanje porodičnog smještaja, te odrastanje djece bez roditeljskog staranja u zdravom porodičnom okruženju, jedan je od glavnih ciljeva projekta ˝Transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje će podržavati odrastanje djece u porodicama˝. Radi se o projektu kojeg su od danas zajedničkim snagama počeli realizirati NVO Hope and Homes for Children u BiH, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, te JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. 

05122012 MRSPP.v
05122012 MRSPP.v1

Transformacija tuzlanskog Doma sastoji se od dvije faze. Prva je počela danas i trajat će narednih godinu dana. Za ovaj vremenski period planirano je unapređenje postojećih usluga za jačanje porodica pod rizikom od razdvajanja i zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, unapređenje kompetencija profesionalaca za rad u postojećim i novim uslugama, ali i sačinjavanje plana za drugu fazu transformacije koja će uslijediti odmah nakon prve.

Kako je kazao zamjenik ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK Azem Poljić, Akcioni plan za djecu bez roditeljskog staranja predviđa preferiranje porodičnog odrastanja ove djece, i to je jedna od osnovnih karika koju upućuje resorno ministarstvo za jednu ovakvu transforamciju. ˝U tom pravcu mi smo prvi u TK koji smo temeljem Akcionog plana na nivou Federacije uradili svoj plan i on ide u realizaciju početkom iduće godine, i to na način da ćemo prvenstveno vršiti pripreme za transformaciju institucija u pravcu da se edukuju kadrovi za aktiviranje oblika porodičnog zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja, ali i djece bez odgovarajućeg roditeljskog staranja˝, istakao je Poljić.

Ovim procesima, ozbiljnije će se prići institutima koji se bave zaštitom djece u porodicama, s obzirom da se do sada na području našeg kantona procesi potpunog i nepotpunog usvajanja nisu realizirali onim kvalitetom kojim bi trebali biti. ˝Mi ćemo na taj način ograničiti smještaj u institucijama i tražit ćemo aktivni pristup iznalaženju oblika zaštite kroz potpuno i nepotpuno usvojenje, ali i porodični smještaj. Istovremeno ćemo tokom transformacije ići i u pravcu edukacije stručnog osoblja za proces hraniteljstva, odnosno regrutaciju i odabir porodica koje bi bile spremne da prihvate djecu u svoju porodicu˝, pojasnio je Poljić.

Britanska nevladina organizacija Hope and Homes for Children saradnju sa Tuzlanskim kantonom ostvarila je prije četiri godine. Prema riječima direktorice kancelarije ove britanske organizacije u BiH Anisije Radenković, razlog početka ove saradnje se prije svega ogledao u napretku našeg kantona u odnosu na sve ostale u BiH. Početak ove saradnje predstavljao je i pronalazak načina za omogućavanje što boljih uslova za odrastanje jednog djeteta, ako ne u biološkoj onda u zamjenskoj porodici. ˝Institucije će postojati, jer ima djece za koje barem kratkoročno treba takav vid brige. Mi se zalažemo da to ne bude institucija sa 100 i više djece, nego da je to malog kapacitet. Hope and Homes for Children zagovara da to bude 10 djece gdje bi odnos uposlenika u odnosu na djecu bio znatno veći˝, istakla je Radenković.

V.D. direktorice JU Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla Mirela Memić smatra da je jedan ovakav projekat od izuzetnog značaja, s obzirom da će do 2016. godine zvanično i doći do deinstitualizacije same ustanove. ˝Sva djeca koja izlaze iz Doma sa punoljetstvom ostvarit će svoja prava i nakon izlaska iz institucije. U ovo je uključen maksimalno nevladin sektor, tako da sve ovo predstavlja veliku pomoć za djeci Doma˝, kaže Memić, te naglašava da je nakon skandaloznih detalja koji su protekli period potresali tuzlanski Dom za djecu bez roditeljskog staranja, stanje u ovoj ustanovi zadovoljavajuće. Važno je kazati da se u ovom Domu trenutno nalazi 82 štićenika. Od toga je 57 školske djece koja se nalaze u šest porodica. Tu je također i baby odjel koji trenutno broji 25 djece od nula do četiri godine.

Konvencija o pravima djeteta nalaže državama potpisnicama, među kojima je i naša zemlja, da djeci bez roditeljskog staranja obezbjede posebnu brigu i zaštitu. Zbrinjavanje u ustanovama treba ograničiti na slučajeve kada je takvo okruženje naročito prikladno, nužno i konstruktivno za dijete, i kada je to u njegovom najboljem interesu. Prema Smjernicama za alternativno zbrinjavanje djece, ustanove trebaju biti male i organizovane na osnovu prava i potreba djeteta, u okruženju koje je što je moguće više slično porodici ili maloj grupi, a dovoljan broj odgajatelja osigurava povećanje individualne pažnje i djetetu pruža priliku da ostvari adekvatnu vezu sa konkretnim odgajateljem.

BiH je, vodeći se međunarodnim dokumentima, naučnim spoznajama i praktičnim iskustvima, na nivou entiteta usvojila dokumente koji stavljaju u fokus porodično zbrinjavanje djece, opredijelivši se tako na razvijanje alternativnih servisa u kontekstu strategija deinstitucionalizacije. Prema Politici zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006.-2016. jedna od prioritetnih oblasti je razvijanje usluga za podršku koje se tiču preventivnog rada i jačanja porodice za adekvatnu brigu o djeci.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna