Javni poziv za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije: 11010017- sredstva sa ESCROW računa Ekonomski kod: 614500 - subvencioniranje kamate na kredite preduzećima iz oblasti drvne industrije

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05) i člana 8. Pravilnika o namjeni, uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za subvencioniranje kamate na kredite preduzećima iz oblasti drvne industrije, sa budžetske pozicije: 11010017- sredstva sa ESCROW računa, ekonomski kod: 614500 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, r a s p i s u j e

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije: 11010017- sredstva sa ESCROW računa Ekonomski kod: 614500 - subvencioniranje kamate na kredite preduzećima iz oblasti drvne industrije


Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije: 11010017- sredstva sa ESCROW računa ekonomski kod: 614500 - subvencioniranje kamate na kredite preduzećima iz oblasti drvne industrije...

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna