Program rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2015. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u 2015. godini, svojim je strateškim ciljevima usmjereno na razvoj organizacionih i institucionalnih kapaciteta, povećanje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje, podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i poboljšanje njihovog životnog standarda i stanja u oblasti upravljanja vodama finansiranjem projekata od značaja za Kanton i projekata od općinskog značaja, zaštitu zdravlja životinja, te poboljšanje kvaliteta šumskog ekosistema.
Prioriteti Ministarstva u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije su realizacija novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sklapanje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, edukacija poljoprivrednih proizvođača i uspostava poljoprivredne savjetodavne službe u skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama.
U oblasti veterinarstva Ministarstvo će nastaviti provođenje mjera zdravstvene zaštite životinja, vršiti procjenu vrijednosti i neškodljivo uklanjanje zaraženih životinja, kao i donošenje upravnih akata po zahtjevu stranaka i upravnih akata u predmetima pokrenutim po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.
U oblasti slatkovodnog ribarstva Ministarstvo će u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i podzakonskim propisima donesenim na osnovu navedenog zakona, provoditi proceduru u cilju ustupanja na korištenje ribolovna područja za koja ovo Ministarstvo nije dalo ribolovno pravo ili je prestalo važiti, pratiti aktivnosti korisnika ribolovnog područja i s tim u vezi vršiti nadzor nad realizacijom ugovornih obaveza, izdavati ribolovne dozvole, davati saglasnosti na ribarske osnove i godišnje programe gospodarenja ribolovnim područjima, te u skladu sa navedenim zakonom po zahtjevu fizičkih ili pravnih lica izdavati dozvole za obavljanje privrednog ribolova ili akvakulture.
U oblasti šumarstva, planirane aktivnosti su provođenje šumsko-gospodarskih osnova za šume u državnom i privatnom vlasništvu, priprema za izradu šumsko-gospodarskih osnova za ŠGP „Majevičko" i ŠGP „Vlaseničko", priprema i realizacija projekata iz oblasti šumarstva, organiziranje čuvarske službe u Kantonalnoj upravi za šumarstvo i održavanje Certifikata FSC za šume u državnom vlasništvu.
U skladu sa Zakonom o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta Ministarstvo će putem inspekcijskih organa vršiti kontrolu privrednih subjekata u obavljanju djelatnosti rezanja drveta.
Aktivnosti koje proizilaze Zakona o lovstvu na razvoju i unaprjeđenju privredno-sportskog lovstva na području Tuzlanskog kantona bit će realizovane kroz dodjelu lovišta lovačkim udruženjima putem zakupa na području Tuzlanskog kantona.
U oblasti lovstva u narednoj godini, Ministarstvo će nastaviti započete aktivnosti sa općinama Tuzlanskog kantona i JP „Šume TK" d.d. Kladanj, za utvrđivanju granica privredno-sportskih lovišta za UGLD „Zelemboj" Banovići, UGLD „Toplica" Živinice, UGLD „Sokolina" Kladanj.
Prioriteti Ministarstva u oblasti upravljanja vodama su projekti i aktivnosti razvoja infrastrukture za korištenje voda, prije svega radi zadovoljenja potreba za pitkom i industrijskom vodom, zaštitu kvaliteta voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda. U 2015. godini planiran je završetak treće faze sanacije brane jezera Modrac, za što su sredstva planirana na odgovarajućem ekonomskom kodu u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, a radovi su ugovoreni u novembru 2014. godine, a nakon završetka III faze sanacije krajem 2015. godine potrebno je realizirati pripremne aktivnosti četvrte faze sanacionih radova.

 

Odjeljenje za informisanje

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15