Vijesti iz Vlade

Održana 30. redovna sjednica Vlade TK

Usaglašavanje kantonalnog sa federalnim zakonom o pravima boraca

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Razlog za donošenje ovog Zakona proizašao je iz činjenice da su na federalnom nivou doneseni zakoni koji regulišu ovu oblasti te je iz toga proizašla obaveza usaglašavanja kantonalnog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica što će omogućiti ostvarivanje prava i borcima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada 04 02 2020Vlada dala saglasnost za realizaciju programa socijalne pomoći
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2020. godinu. Ovim dokumentom utvrđuje se raspodjela sredstava sa potrošačke jedinice „subvencija za djecu, učenike i studente" u ukupnom iznosu od 956.400,00 KM. Iz ovih sredstava subvencioniraju se troškovi prijevoza za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan.
Također, sagalsnost je data i na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2020. godinu. Za ovu namjenu Budžetom je planirano 560.000 KM.


Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Kantonalnog pravobranilaštva po zahtjevu Gradskog vijeća Srebrenik, a u vezi sa preuzimanjem poslova Općinskog pravobranioca. Naime, kako se navodi u zahtjevu Gradskog vijeća Srebrenik, krajem 2019. godine prestala je služba gradskom pravobraniocu u Srebreniku, a Gradsko vijeće nije izvršilo imenovanje novog gradskog pravobranioca. Iz elaboracije Kantonalnog pravobranilaštva proizlazi da nisu ispunjeni uslovi za povjeravanje poslova Gradskog pravobranilaštva Srebrenik Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli, te Kantonalno pravobranilaštvo u Tuzli nije u mogućnosti dati saglasnost za povjeravanje poslova Gradskog pravobranilaštva Srebrenik Kantonalnom pravobranilaštvu i njihovo preuzimanje od strane Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila informaciju o projektu zabavnog parka, za što je volju izrazio Mohamed Farrag. Kako se u informaciji navodi, iz pisma koje je dostavio gospodin Farrag nisu vidljive osnovne informacije neophodne za potpisivanje ugovora ili sporazuma o razumijevanju, kako zatraženo, a nisu precizirani ni drugi elementi bez čega nije moguće dati konkretno izjašnjenje. Naime, nisu dostavljeni podaci o pravnom licu koje zastupa Mohamed Farrag, ni u inostranstvu ni u Bosni i Hercegovini, nije dostavljena studija opravdanosti iz koje bi bilo vidljivo šta se želi postići izgradnjom ovakvog kompleksa, kao ni finansijska konstrukcija, te je posve nejasno kako bi Vlada Tuzlanskog kantona ostvarila dobit na godišnjem nivou u prosjeku pet miliona eura, kako je navedeno u pismu. Nije definisana lokacija na kojoj bi se gradio zabavni park, pa stoga je nemoguće odrediti da li je zemljište predviđeno za tu namjenu, u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom. Nije dostavljen idejni projekat iz kojeg bi bile vidljive parcele sa potrebnim oznakama, što onemogućava preciznije određenje u vezi sa navedenim prijedlogom. Također, imajući u vidu da javno-privatno partnerstvo predstavlja dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera sa ciljem pružanja javnih usluga iz nadležnosti javnog partnera, a obzirom da iz inicijative gospodine Faraga nije vidljivo da projekat predviđa pružanje bilo kakve javne usluge, projekat nije moguće realizirati kroz ovakav oblik partnerstva. Imajući u vidu sve navedeno, Vlada Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti nesporno utvrditi stvarnu nadležnost i ulogu pojedinih kantonalnih organa i institucija, te s tim u vezi ulaziti u bilo kakve ugovorne obaveze. Obzirom na navedeno Vlada je sugerisala podnosiocu pisma namjere da, ukoliko i dalje ostaje kod svoje inicijative, nastavi razgovore sa predstavnicima Općine Lukavac, koja bi trebala biti i nosilac jednog ovakvog projekta, ukoliko u tome nalaze svoj interes, a da nadležni organi Tuzlanskog kantona u svakom slučaju ostaju na raspolaganju da na zahtjev Općine rješavaju predmete u okviru svoje nadležnosti.
Vlada TK prihvatila je Izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2019. godinu. Prema ovom dokumentu Kantonalni štab je u prošloj godini održao ukupno 12 redovnih sjednica, te nekoliko konsultativnih radnih sastanaka komandanta i načelnika štaba. Ostvarena je dobra saradnja sa općinskim štabovima civilne zaštite, Kantonalnom komisijom i općinskim komisijama za procjenu šteta, odnosno Kantonalnom upravom civilne zaštite.
Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020. godinu. Ukupno planirana sredstva ove godine iznose 600.000,00 KM, a ova namjenska sredstva se koriste za finansiranje/sufinansiranje projekata nabavke vršenja premjera, izradu karata i uspostavljanje i održavanje katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja sa pripadajućom opremom i druge slične (prateće) aktivnosti.
Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, uvećanju koeficijenata za obračun plaće, utvrđivanje naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) te naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja TK za 2020.godinu. Ovim sporazumom predviđeno je da se i uposlenicima u oblasti visokog obrazovanja, kao i uposlenicima u drugim oblastima koji plaću primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, iznos plaće od aprila ove godine poveća za 6,87%.
Vlada je, na današnjoj sjednici utvrdila visine početnih cijena godišnjih naknada za korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovnih zona.
Vlada je danas prihvatila i Informaciju o neplaćenim sudskim taksama za 2019. godinu. Prema ovoj informaciji ukupan iznos neplaćenih sudskih taksi u periodu 2013-2019. godine iznosi 1.102.621,43 KM, za koji iznos su manji prihodi Budžeta Tuzlanskog kantona. U istom periodu uplaćeno je dugujućih sudskih taksi u iznosu od 31.776,25 KM, iz čega proizlazi da je evidentirano, a još uvijek nije uplaćeno 1.070.848,18 KM sudskih taksi. Također u informaciji je naznačeno da se taksenim obveznicima neće dozvoliti ostvarivanje bilo kog prava pred kantonalnim organima uprave dok ne plate sve takse koje su evidentirane u Registru. S tim u vezi Vlada je zadužila sve kantonalne organe uprave, a naročito Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, da prije odlučivanja o zahtjevu kojim se traži ostvarivanje nekog prava, po službenoj dužnosti provjere da li je podnosilac zahtjeva kao takseni obveznik evidentiran u Registru neplaćenih sudskih taksi, te ukoliko su utvrdi da je podnosilac zahtjeva evidentiran u Registru neplaćenih sudski taksi, da ga pismeno pozove da u roku od osam dana dostavi dokaz da je dug izmirio, uz upozorenje da će se u protivnom smatrati da njegov zahtjev nije ni podnesen. Obaveza se odnosi i na druge kantonalne institucije, javna preduzeća i javne ustanove u dijelu rješavanja zahtjeva fizičkih i pravnih lica, po osnovu datih javnih ovlaštenja. Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je zaduženo da sačini i dostavi Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine Tuzlanskog kantona prijedlog prečišćenog teksta Zakona o sudskim taksama u dalju proceduru.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluke o visini osnovice za obračun plaća za januar 2020. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.
Vlada je danas prihvatila Mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Ministarstva zdravstva TK na nacrt Federalnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.
Danas je Vlada imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Tim je ovlašten da u ime Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona kao jedne ugovorne strane Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, sa Pregovaračkim timom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona kao reprezentativnim sindikatom s druge ugovorne strane, vodi pregovore radi zaključivanja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala Upravne odbore JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona i Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh". Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje članova Uprave Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla, kao i saglasnosti za razrješenje direktora, te imenovanje vršioca dužnosti direktora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići. Također, Vlada je imenovala više privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ustav TK Održana 30. redovna sjednica Vlade TK